Menu

#037 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 37 – 我比你更喜欢音乐 – Mình còn thích âm nhạc hơn cả bạn

Đánh giá bài viết

37课 – 我比你更喜欢音乐


Nghe MP3


Từ mới


I) 生词:

1 (动) than, compare (tí) so sánh, so với
2 火车 (名) Huǒchē train (hỏa xa) tàu hỏa, xe lửa
3 (副) Zuì most (tối) nhất
4 工商业 (名) Gōngshāngyè índustry and commerce (công thương nghiệp) công thương nghiệp
5 工业 (名) Gōngyè industry (Công nghiệp) công nghiệp
6 商业 (名) Shāngyè commerce (Thương nghiệp) thương nghiệp
7 城市 (名) Chéngshì city (thành thị) thành phố
8 (动) Biàn change (biến) thay đổi
9 变化 (名, 动) Biànhuà change (biến hóa) thay đổi, biến đỏi
10 增加 (动) Zēngjiā increase (tăng gia) tăng thêm, tăng lên
11 (副) Gèng more (cánh) hơn, hơn nữa, càng
12 这么 Zhème so, such, like, this (giá ma) như thế này, như thế
13 那么 Nàme so, like that (na ma) thế, vậy, như thế, như vậy
14 建筑 (名, 动) Jiànzhú construct, architecture (kiến trúc) kiến trúc, công trình, xây dựng
15 暖和 (形) Nuǎnhuo warm (noãn hòa) ấm áp
16 暖气 (名) Nuǎnqì heating (noãn khí) lò sưởi hơi, khí nóng
17 天气 (名) Tiānqì weather (thiên khí) thời tiết
18 预报 (名) Yùbào forecast (dự báo) dự báo
19 气温 (名) Qìwēn temperature (khí ôn) nhiệt độ không khí
20 (副) degree (độ) độ
21 家庭 (名) Jiātíng family (gia đình) gia đình
22 旅馆 (名) Lǚguǎn hotel Lữ quán khách sạn
23 饭店 (名) Fàndiàn hotel, restaurant Phạn Điếm quán cơm, hiệu ăn, khách sạn
24 (名,动) fan mê hoặc, lạc, người hâm mộ
25 (副) Guāng only Quang chỉ
26 激光 (名) Jīguāng laser Khích Quang tia la – ze
26b 唱片 (名) Chàngpiàn record Xương Phiến đĩa bát
27 (副) Pán disk chiếc (đĩa)
28 古典 (名) Gǔdiǎn classical Cổ Điển cổ điển
29 现代 (名) Xiàndài modern Hiện Đại hiện đại
30 名曲 (名) Míngqǔ famous piece of music Danh Khúc bài hát nổi tiếng
31 歌曲 (名) Gēqǔ song Ca Khúc bài hát
32 年轻 (名) Niánqīng young Niên Khinh thanh niên, trẻ tuổi
33 名额 (名) Míngé folk song Dân Ca dân ca
34 流行 (动) Liúxíng popular Lưu Hành lưu hành, thịnh hành
35 歌词 (名) Gēcí verse Ca Từ lời bài hát
36 不如 (名) Bùrú not equal to, not as good as Bất Như không giống như, không như
37 遥远 (形) Yáoyuǎn distant Dao Viền xa xôi, xa thẳm, xa xăm
38 上海 (名) Shànghǎi Shanghai Thượng Hải Thượng Hải
39 好听 (形) Hǎotīng pleasant Hảo Thính dễ nghe, hay
40 平方米 (副) Píngfāng mǐ square metre Bình Phương Mễ mét vuông
41 公里 (副) Gōnglǐ kilometre Công Lí ki lô mét
42 大象 (名) Dà xiàng elephant Đại Tượng voi
43 熊猫 (名) Xióngmāo panda Hùng Miêu gấu trúc, gấu mèo
44 温度 (名) Wēndù temperature Ôn Độ nhiệt độ
45 平方 (名) Píngfāng square Bình Phương mét vuông
46 (形) Ǎi short Ải thấp, lùn
47 (形) Huài bad Hoại hư hỏng, đồi bại, xấu xa
48 哈尔滨 (名) Hāěrbīn Harbin Ha Nhĩ Tân Cáp Nhĩ Tân


Bài khoá


II) 课文:

(A)上海比北京大。

山本: 田芳,上海怎么样? 我想坐火车去上海旅行。
田芳: 上海很好,这几年变化很大。今年暑假我这在那儿住了一个月呢。 我一个同学家就在上海。
山本: 上海没有北京大吧?
田芳: 不,上海比北京大,人口也比北京多。 上海是中国最大的工商业城市。这几年,增加了不少新建筑,上海比过去变得更漂亮了。
山本: 上海的公园怎么样?
田芳: 上海的公园没有北京很多,也没有北京的公园这么大。
山本: 上海冬天是不是比北京暖和一点了?
田芳: 上海不比北京暖和。
山本: 可是,我看预报,上海的气温比北京高得多。
田芳: 是,上海的气温比北京几度,但因为屋里没有暖气,所以这没有北京暖和。
山本: 上海人屋里没有暖气?
田芳: 是的,旅馆饭店里有,一般家庭没有。

II) kèwén:

(A) shànghǎi bǐ běijīng dà.

Shānběn: Tián fāng, shànghǎi zěnme yàng? Wǒ xiǎng zuò huǒchē qù shànghǎi lǚxíng.
Tián fāng: Shànghǎi hěn hǎo, zhè jǐ nián biànhuà hěn dà. Jīnnián shǔjià wǒ zhè zài nà’er zhùle yīgè yuè ne. Wǒ yīgè tóngxué jiā jiù zài shànghǎi.
Shānběn: Shànghǎi méiyǒu běijīng dà ba?
Tián fāng: Bù, shànghǎi bǐ běijīng dà, rénkǒu yě bǐ běijīng duō. Shànghǎi shì zhōngguó zuìdà de gōngshāngyè chéngshì. Zhè jǐ nián, zēng jiā liǎo bù shǎo xīn jiànzhú, shànghǎi bǐ guòqù biàn de gèng piàoliangle.
Shānběn: Shànghǎi de gōngyuán zěnme yàng?
Tián fāng: Shànghǎi de gōngyuán méiyǒu běijīng hěnduō, yě méiyǒu běijīng de gōngyuán zhème dà.
Shānběn: Shànghǎi dōngtiān shì bùshì bǐ běijīng nuǎnhuo yīdiǎnle?
Tián fāng: Shànghǎi bùbǐ běijīng nuǎnhuo.
Shānběn: Kěshì, wǒ kàn yùbào, shànghǎi de qìwēn bǐ běijīng gāo de duō.
Tián fāng: Shì, shànghǎi de qìwēn bǐ běijīng jǐ dù, dàn yīnwèi wū li méiyǒu nuǎnqì, suǒyǐ zhè méiyǒu běijīng nuǎnhuo.
Shānběn: Shànghǎi rén wū li méiyǒu nuǎnqì?
Tián fāng: Shì de, lǚguǎn fàndiàn li yǒu, yībān jiātíng méiyǒu.

(B)

(林老师和王老师谈论音乐。。。。)

林玉: 王老师,你喜欢音乐吗?
王伟国: 喜欢啊!我是个音乐迷。光激光唱片 (CD)就有好几百盘呢。
林玉: 我也很喜欢音乐,也许比你更喜欢。你喜欢古典音乐还是喜欢现代音乐?
王伟国: 我喜欢古典音乐。最喜欢听世界名曲,我还喜欢听民歌。
林玉: 我也喜欢古典音乐。你喜欢流行歌曲吗?
王伟国: 怎么说呢?可能没有你们年轻人那么喜欢。我觉得旅行歌曲的歌词不如民歌写得好。
林玉: 有些旅行歌曲的歌词问写得这是不错的。
王伟国: 但是,我还是觉得民歌的歌词好。你听咱们的民歌,“在那遥远的地方, 。。。‘写得很好!

(B)

(Lín lǎoshī hé wáng lǎoshī tánlùn yīnyuè….)

Lín yù: Wáng lǎoshī, nǐ xǐhuan yīnyuè ma?
Wángwěiguó: Xǐhuan a! Wǒ shìgè yīnyuè mí. Guāng jīguāng chàngpiàn (CD) jiù yǒu hǎo jǐ bǎi pán ne.
Lín yù: Wǒ yě hěn xǐhuan yīnyuè, yěxǔ bǐ nǐ gèng xǐhuan. Nǐ xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè háishì xǐhuan xiàndài yīnyuè?
Wángwěiguó: Wǒ xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè. Zuì xǐhuan tīng shìjiè míngqǔ, wǒ hái xǐhuan tīng míngē.
Lín yù: Wǒ yě xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè. Nǐ xǐhuan liúxíng gēqǔ ma?
Wángwěiguó: Zěnme shuō ne? Kěnéng méiyǒu nǐmen niánqīng rén nàme xǐhuan. Wǒ juéde lǚxíng gēqǔ de gēcí bùrú míngē xiě de hǎo.
Lín yù: Yǒuxiē lǚxíng gēqǔ de gēcí wèn xiě de zhè shì bùcuò de.
Wángwěiguó: Dànshì, wǒ háishì juéde míngē de gēcí hǎo. Nǐ tīng zánmen de míngē,“zài nà yáoyuǎn dì dìfāng, …’Xiě de hěn hǎo!


Bài đọc hiểu


III) 阅读 (Yuèdú) – Đọc hiểu

田忌赛马

两千年前,有个人叫田忌,很喜欢赛马。一天,齐王对他说:“听说你又买了一些好马,我们再赛赛怎么样?”

田忌知道自己的马没有齐王的好,但是又不好意思说不赛,就答应了。

田忌和齐王的马,都分三等:上等、中等、下等。比赛进行三场,每场赛三次,按最后的得分决定输赢。

比赛开始了。第一场,田忌用同等级的马跟齐王赛,田忌的马都没有齐王的跑得快,结果三次都输了。

田忌输了第一场,心里很不高兴。这时一个朋友对他说,你不能这样赛,我告诉你一个办法……

第二场比赛开始了。田忌先用下等马跟齐王的上等马赛,结果田忌输了。大家都想,这场比赛田忌又要输。但是第二次

比赛,当齐王用中等马时,田忌却用了上等马。田忌的上等马比齐王的中等马跑得快,这次田忌赢了。第三次,田忌用中等

马跟齐王的下等马赛,结果又赢了。这样,第二场比赛齐王输了。

第三场跟第二场一样,田忌用同样的方法又赢了齐王。

比赛的结果是二比一,田忌赢了。

Tiánjì sàimǎ

liǎng qiānnián qián, yǒu gèrén jiào tiánjì, hěn xǐhuān sàimǎ. Yītiān, qí wáng duì tā shuō:“Tīng shuō nǐ yòu mǎile yīxiē hǎo mǎ, wǒmen zài sài sài zěnme yàng?”

Tiánjì zhīdào zìjǐ de mǎ méiyǒu qí wáng de hǎo, dànshì yòu bù hǎoyìsi shuō bu sài, jiù dāyìngle.

Tiánjì hé qí wáng de mǎ, dōu fēn sān děng: Shàng děng, zhōngděng, xià děng. Bǐsài jìnxíng sān chǎng, měi chǎng sài sāncì, àn zuìhòu de défēn juédìng shūyíng.

Bǐsài kāishǐle. Dì yī chǎng, tiánjì yòng tóng děngjí de mǎ gēn qí wáng sài, tiánjì de mǎ dōu méiyǒu qí wáng de pǎo dé kuài, jiéguǒ sāncì dōu shūle.

Tiánjì shūle dì yī chǎng, xīnlǐ hěn bù gāoxìng. Zhè shí yīgè péngyǒu duì tā shuō, nǐ bùnéng zhèyàng sài, wǒ gàosù nǐ yīgè bànfǎ……

dì èr chǎng bǐsài kāishǐle. Tiánjì xiān yòng xià děng mǎ gēn qí wáng de shàng děng mǎsài, jiéguǒ tiánjì shūle. Dàjiā dōu xiǎng, zhè chǎng bǐsài tiánjì yòu yào shū. Dànshì dì èr cì

bǐsài, dāng qí wáng yòng zhōngděng mǎ shí, tiánjì què yòngle shàng děng mǎ. Tiánjì de shàng děng mǎ bǐ qí wáng de zhōngděng mǎ pǎo dé kuài, zhè cì tiánjì yíngle. Dì sān cì, tiánjì yòng zhōngděng

mǎ gēn qí wáng de xià děng mǎsài, jiéguǒ yòu yíngle. Zhèyàng, dì èr chǎng bǐsài qí wáng shūle.

Dì sān chǎng gēn dì èr chǎng yīyàng, tiánjì yòng tóngyàng de fāngfǎ yòu yíngle qí wáng.

Bǐsài de jiéguǒ shì èr bǐ yī, tiánjì yíngle.


Bài tập bổ sung


*) Bài tập bổ sung của cô Huyền:

I/ dùng từ “ 比” chuyển các câu đây :

1. 这座山高六千米,那座山高四千米

2. 这个礼堂有一千个座位,那个礼堂有七百个座位

3. 这篇短文有两千字,那篇短文一千五百字

4. 昨天的气温二十三度,今天的气温十二十五度

5. 北京的秋天最美是十月.河内的秋天最美是九月.

6. 他的汉语说得好,阿进说得更好

7. 这次考试很难让咱们头好晕可是我听老师说下次考试更难.

8. 昨天我来看阿玲她的病还没好.今天我们又来看他可是她 好像从来没有病.

9. 以前我说汉语说得慢,说得不好.可是从我开始去外语中心学习 ,认识很多中国朋友,有好的老师教我.我的汉语提高多了.

10. 今天晚上我看见阿木,好久了没见,我差点没认到她,现在她漂亮多了.

 

I/ dùng từ “bǐ” chuyển các câu đây: 

1. Zhè zuò shāngāo liùqiān mǐ, nà zuò shāngāo sìqiān mǐ

2. Zhège lǐtáng yǒu yīqiān gè zuòwèi, nàgè lǐtáng yǒu qībǎi gè zuòwèi

3. Zhè piān duǎnwén yǒu liǎng qiān zì, nà piān duǎnwén yīqiān wǔbǎi zì

4. Zuótiān de qìwēn èrshísān dù, jīntiān de qìwēn shí’èrshíwǔ dù

5. Běijīng de qiūtiān zuìměi shì shí yuè. Hénèi de qiūtiān zuìměi shì jiǔ yuè.

6. Tā de hànyǔ shuō de hǎo, ā jìn shuō de gèng hǎo

7. Zhè cì kǎoshì hěn nán ràng zánmen tóu hǎo yūn kěshì wǒ tīng lǎoshī shuō xià cì kǎoshì gèng nán.

8. Zuótiān wǒ lái kàn ā líng tā de bìng hái méi hǎo. Jīntiān wǒmen yòu lái kàn tā kěshì tā hǎoxiàng cónglái méiyǒu bìng.

9. Yǐqián wǒ shuō hànyǔ shuō de màn, shuō dé bù hǎo. Kěshì cóng wǒ kāishǐ qù wàiyǔ zhòng xīn xuéxí, rènshi hěnduō zhōngguó péngyǒu, yǒu hǎo de lǎoshī jiào wǒ. Wǒ de hànyǔ tígāo duōle.

10. Jīntiān wǎnshàng wǒ kànjiàn āmù, hǎojiǔle méi jiàn, wǒ chàdiǎn méi rèn dào tā, xiànzài tā piàoliang duōle.


II/ Dịch các câu sau sang tiếng Trung
 (có thể thêm từ tùy vào khả năng diễn đạt ) 

1. Dạo này do ăn ngủ điều độ ,tôi đã tăng

2. cân so với trước đây 2. Thời tiết dạo này biến đổi rất nhanh ,khi đi ra ngoài bạn nhớ mang theo áo khoác và khăn.

3. Nhà bạn vừa xa lại vừa bé không bằng lần lien hoan này chúng ta tổ chức ở bên ngoài, vừa thuận tiện, sạch sẽ, ăn xong chúng ta có thể đi hát karaoke

4. Có ai đang chờ bạn ngoài cửa ? Bạn ra xem ai đừng bắt người ta đợi lâu

5. Máytính của tôi bị hỏng rồi ,mang ra ngoài vừa đắt vừa không bảo đảm. Không bằng bạn mang đến cho anh trai tôi, anh ấy rất giỏi về vi tính biết đâu anh ấy có thể giúp bạn

6. Dạonày giá cả cao nhiều so với trước đây. Cầm 50 nghìn đi chợmà chả mua được gì mấy

7. Tôi đã gặp bạn ở đâu rồi ấy nhỉ ? nhìn bạn quen quá!

8.Ngữ pháp bài hôm nay là mẫu câu sosánh “ bi “ bây giờ tôi đã biết cách dùng mẫu câu đó 1 cácthành thạo

9. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào cáchoạt động củalớp chúng tôi .Mong rằng lớp chúng ta luôn duy trì được các hoạt động ngoại khóa.

10. Bạn có biết lái xekhông. Nếu được thì chúng ta thuê 1 chiếc xe cuối tuần nàychúng ta có thể đi ngoại khóa ở xa .

  


Ở nơi xa xăm đó


Và đây là bài Ở NơiXa Xăm Đó/ 在那遥远的地方 (Zài nà yáoyuǎndì dìfāng) – Bài hát được nhắc đến đầy trừu mến trong bài khóa

Thể hiện: Tạ Hàm Lộ / 谢浛露 (Xièhànlù)

Lời bài hát:

方 住 了 很 多 旅 馆
fang zhu le hen duo luu guan

为 工 作 为 理 想 为 了 她
wei gong zuo wei li xiang wei le ta

心 爱 的 人 却 始 终 不 在 身 边
xin ai de ren que shi zhong bu zai shen bian

脚 步 越 走 越 远 行 李 塞 满 了 思
jiao bu yue zou yue yuan xing li sai man le si


nian

你 说 真 心 相 爱 就 不 怕 距 离 遥
ni shuo zhen xin xiang ai jiu bu pa ju li yao


yuan

在 北 京 的 那 个 晚 上 一 张 陌
zai bei jing de na ge wan shang yi zhang mo

生 的 床
sheng de chuang

你 是 否 和 我 一 样 看 著 同 一 个
ni shi fou he wo yi yang kan zhe tong yi ge

月 亮
yue liang

我 记 得 你 说 的 话 你 说 你 不 会
wo ji de ni shuo de hua ni shuo ni bu hui

害 怕
hai pa

但 心 里 总 是 牵 挂 怕 孤 单 送 你
dan xin li zong shi qian gua pa gu dan song ni

回 家
hui jia

Dance with me Dance with me

come on and Dance with me

这 首 的 节 奏 已 播 放 在 电 话 里
zhe shou de jie zou yi bo fang zai dian hua li

side with me side with me

come on and side with me

跟 我 一 起 唱 就 拉 进 了 距 离 sing
gen wo yi qi chang jiu la jin le ju li

在 那 遥 远 的 地 方 有 位 好 姑 娘
zai na yao yuan de di fang you wei hao gu niang

人 们 走 过 她 的 帐 房 都 要 回 头
ren men zou guo ta de zhang fang dou yao hui tou

流 连 的 张 望
liu lian de zhang wang

她 那 粉 红 的 笑 脸 好 像 红 太
ta na fen hong de xiao lian hao xiang hong tai


yang

她 那 活 泼 动 人 的 眼 睛 好 像 晚
ta na huo po dong ren de yan jing hao xiang wan

上 明 媚 的 月 亮
shang ming mei de yue liang

纽 约 的 美 丽 夜 色 显 得 那 么 的
niu yue de mei li ye se xian de na mo de

苦 涩
ku se

空 无 一 人 的 电 车 想 像 你 陪
kong wu yi ren de dian che xiang xiang ni pei

我 坐 著
wo zuo zhu

我 哼 著 你 爱 的 歌 突 然 觉 得 很
wo heng zhu ni ai de ge tu ran jue de hen

快 乐
kuai le

知 道 你 一 直 等 著 我 的 心 里 忽
zhi dao ni yi zhi deng zhu wo de xin li hu

然 变 的 温 热
ran bian de wen re

Dance with me Dance with me come on and Dance with m

e

这 首 的 节 奏 已 播 放 在 电 话 里
zhe shou de jie zou yi bo fang zai dian hua li

side with me side with me come on and side with me

跟 我 一 起 唱 就 拉 进 了 距 离 sing
gen wo yi qi chang jiu la jin le ju li

在 那 遥 远 的 地 方 有 位 好 姑 娘
zai na yao yuan de di fang you wei hao gu niang

人 们 走 过 她 的 帐 房 都 要 回 头
ren men zou guo ta de zhang fang dou yao hui tou

流 连 的 张 望
liu lian de zhang wang

她 那 粉 红 的 笑 脸 好 像 红 太
ta na fen hong de xiao lian hao xiang hong tai


yang

她 那 活 泼 动 人 的 眼 睛 好 像 晚
ta na huo po dong ren de yan jing hao xiang wan

上 明 媚 的 月 亮
shang ming mei de yue liang

不 知 名 的 码 头 心 里 有 一 点 痛
bu zhi ming de ma tou xin li you yi dian tong

东 方 吹 来 一 阵 风 有 你 的 梦
dong fang chui lai yi zhen feng you ni de meng

说 过 的 我 不 会 忘 距 离 只 是 想
shuo guo de wo bu hui wang ju li zhi shi xiang


xiang

世 界 让 我 们 忙 但 爱 能 跨 过 海
shi jie rang wo men mang dan ai neng kua guo hai


yang

在 那 遥 远 的 地 方 有 位 好 姑 娘
zai na yao yuan de di fang you wei hao gu niang

人 们 走 过 她 的 帐 房 都 要 回 头
ren men zou guo ta de zhang fang dou yao hui tou

流 连 的 张 望
liu lian de zhang wang

她 那 粉 红 的 笑 脸 好 像 红 太
ta na fen hong de xiao lian hao xiang hong tai


yang

她 那 活 泼 动 人 的 眼 睛 好 像 晚
ta na huo po dong ren de yan jing hao xiang wan

上 明 媚 的 月 亮
shang ming mei de yue liang

Lời Pinyin:

Fāng zhù le hěnduō lǚguǎn

Wèi gōngzuò wèi lǐxiǎng wèile tā

Xīnài de rén què shǐzhōng bùzài shēnbiān

Jiǎobù yuè zǒu yuè yuǎn xíng li sāi mǎn le sī

Niàn

Nǐ shuō zhēnxīn xiāng ài jiù bùpà jùlí yáo

Yuǎn

Zài běijīng dì nàgè wǎnshàng yī zhāng mò

Shēng de chuáng

Nǐ shìfǒu hé wǒ yīyàng kàn zhe tóng yīgè

Yuèliàng

Wǒ jìde nǐ shuō dehuà nǐ shuō nǐ bù huì

Hàipà

Dàn xīnlǐ zǒng shì qiānguà pà gūdān sòng nǐ

Huí jiā

Zhè shǒu de jiézòu yǐ bòfàng zài diànhuà lǐ

Gēn wǒ yīqǐ chàng jiù lā jìn le jùlí sing

Zài nà yáoyuǎn de dìfāng yǒu wèi hǎo gūniang

Rénmen zǒu guò tā de zhàng fáng dōu yào huítóu

Liúlián de zhāngwàng

Tā nà fěnhóng de xiàoliǎn hǎoxiàng hóng tài

Yáng

Tā nà huó po dòngrén de yǎn jing hǎoxiàng wǎn

Shàng míngmèi de yuèliàng

Niǔyuē dì měilì yèsè xiǎnde nàme de

Kǔsè

Kōng wú yīrén de diànchē xiǎngxiàng nǐ péi

Wǒ zuò zhe

Wǒ hēng zhe nǐ ài de gē túrán juéde hěn

Kuàilè

Zhīdào nǐ yīzhí děng zhe wǒ de xīnlǐ hū

Rán biàn de wēn rè

Lời dịch:

Ai xung phong dịch bài nào nào?

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments