Menu

#006 – #010 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 06 đến bài số 10

5/5 - (1 bình chọn)

 


Bài 6 đến bài 10


Nghe Online

Bài 006

Bài 007

Bài 008

Bài 009

Bài 010


Bài số 6

第六课:这是王老师(复习一)

Dì liù kè: Zhè shì wáng lǎoshī (fùxí yī)

Bài 6: Đây là thầy giáo Vương (bài ôn tập số 1)

麦克:这 是 王 老师。老师,这是 我 朋友。

Màikè : Zhè shì Wáng lǎoshī. Lǎoshī,zhè shì wǒ péngyou.

玛丽:老师 好!

Mǎlì: Lǎoshī hǎo!

老师:你们 好!欢迎 你们。请进,请坐。 你们 喝点儿 什么?

Lǎoshī:  Nǐmen hǎo! Huānyíng nǐmen.  Qǐng jìn, qǐng zuò.Nǐmen hē diǎnr shénme?

麦克:我 喝 咖啡。

Màikè :Wǒ hē kāfēi.

玛丽:我 喝 茶。

Mǎlì:Wǒ hē chá.

老师:请 吧!

Lǎoshī:Qǐng ba!

麦克,玛丽:谢谢!

Màikè,Mǎlì:Xièxie!


Bài số 7

第七课:我学习汉语

Dì qī kè: Wǒ xuéxí hànyǔ

Bài 7: Tôi học tiếng Hán

麦克:请 问, 您 贵 姓?

Màikè:Qǐng wèn, nín guì xìng?

张东:我 姓 张。

Zhāngdōng:Wǒ xìng Zhāng.

麦克:你 叫 什么 名字?

Màikè:Nǐ jiào shénme míngzi?

张东:我 叫 张东。

Zhāngdōng:Wǒ jiào Zhāng Dōng.

麦克: 你 是 哪 国 人?

Màikè:Nǐ shì nǎ guó rén?

张东:我 是 中 国 人,你 是 哪 国 人?

Zhāngdōng:Wǒ shì Zhōngguó rén. Nǐ shì nǎ guó rén?

麦克:我 是 美国 人 。

Màikè:Wǒ shì Měiguó rén.

张东:你 学习 什么?

Zhāngdōng:Nǐ xuéxí shénme?

麦克:我 学习 汉语。

Màikè:Wǒ xuéxí Hànyǔ.

张东:汉语 难 吗?

Zhāngdōng:Hànyǔ nán ma?

麦克:汉字 很 难, 发音 不 太 难。

Màikè:Hànzì hěn nán,fāyīn bú tài nán.


Bài số 8

第八课:你吃什么?

Dì bā kè: Nǐ chī shénme?

Bài 8: Bạn ăn gì?

 

麦克:中午 你 去 哪儿 吃 饭?

Màikè:Zhōngwǔ nǐ qù nǎr chī fàn?

玛丽:我 去 食堂。

Mǎlì:Wǒ qù shítáng.

(在食堂)

(Zài shítáng)

麦克:你 吃 什么?

Màikè:Nǐ chī shénme?

玛丽:  我 吃 馒头。

Mǎlì:Wǒ chī mántou.

麦克: 你 要 几 个?

Màikè:Nǐ yào jǐ gè?

玛丽:一 个。 你 吃 吗?

Mǎlì:Yí gè. Nǐ chī ma?

麦克:不 吃。 我 吃 米饭。 你 喝 什么?

Màikè:Bù chī. Wǒ chī mǐfàn.  Nǐ hē shénme?

玛丽: 我 要 一 碗 鸡蛋 汤。 你 喝 吗?

Mǎlì:Wǒ yào yì wǎn jīdàn tāng. Nǐ hē ma?

麦克: 不 喝。 我 喝 啤酒。

Màikè:Bù hē. Wǒ hē píjiǔ.

玛丽: 这 些 是 什么?

Mǎlì:Zhèxiē shì shénme?

麦克: 这 是 饺子。 那 是 包子。

Màikè:Zhè shì jiǎozi. Nà shì bāozi.


Bài số 9

第九课:苹果一斤多少钱?

Dì jiǔ kè: Píngguǒ yī jīn duōshǎo qián?

Bài 9: Một cân táo bao nhiêu tiền?

A:你买什么?

A:Nǐ mǎi shénme?

B:苹果一斤多少钱?

B:Píngguǒ yì jīn duōshao qián?

A:四块。

A:Sì kuài.

B:四块?太贵了。三块五吧。

B:Sì kuài? Tài guì le. Sān kuài wǔ ba.

A:你要几斤?

A:Nǐ yào jǐ jīn?

B:我买五斤。

B:Wǒ mǎi wǔ jīn.

A:还要别的吗?

A:Hái yào biéde ma?

B:橘子多少钱一斤?

B:Júzi duōshao qián yì jīn?

A:两块五。

A:Liǎng kuài wǔ.

B:要两斤。一共多少钱?

B:Yào liǎng jīn. Yígòng duōshao qián?

A:一共二十二块五毛。你给二十二块吧。

A:Yígòng èrshí’èr kuài wǔ(máo). Nǐ gěi èrshí’èr kuài ba.

B:给你钱。

B:Gěi nǐ qián.

A:这是五十,找您二十八块。

A:Zhè shì wǔshí,zhǎo nín èrshíbā kuài.


Bài 10

第十课:我换人民币

Dì shí kè: Wǒ huàn rénmínbì

Bài 10: Tôi đổi nhân dân tệ

  1. 课文一

玛丽:下午我去图书馆,你去不去?

Mǎlì: Xiàwǔ wǒ qù túshū guǎn, nǐ qù bù qù?

麦克:我不去,我要去银行换钱。

Màikè: Wǒ bù qù, wǒ yào qù yínháng huànqián.

 

  1. 课文二

麦克:小姐,我换钱。

Màikè:Xiǎojiě, wǒ huàn qián.

营业员:您换什么钱?

Yíngyèyuán: Nín huàn shénme qián?

麦克:我换人民币。

Màikè: Wǒ huàn rénmínbì.

营业员:换多少?

Yíngyèyuán: Huàn duōshao?

麦克:二百美元。

Màikè:   Èrbǎi měiyuán.

营业员:请等一会儿。。。先生,给您钱。请数数。

Yíngyèyuán: Qǐng děng yíhuìr. ……Xiānsheng,gěi nín qián. Qǐng shǔshu.

麦克:对了,谢谢!

Màikè: Duì le. Xièxie!

营业员:不客气!

Yíngyèyuán: Bú kèqi!


Xem thêm các bài khác


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
Biên tập
Editing
up lên website
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • vo danh123
  • Chưa có ai

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments