Menu

#011 – #015 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 11 đến bài số 15

Đánh giá bài viết

 


Bài 11 đến bài 15


Nghe Online

Bài 011

Bài 012

Bài 013

Bài 014

Bài 015

Bài số 11

他住哪儿?

山本:请问,这是办公室吗?

职员:是。你找谁?

山本:王老师在吗?

职员:他不在。他在家呢。

山本:他住哪儿?

职员:他住十八楼七门十二号。

山本:您知道他的电话号码吗?

职员:知道,6 2 3 1 0 8 9 4。

山本:谢谢您。

职员:不客气。

Tā zhù nǎr?
Shānběn: Qǐng wèn, zhè shì bàngōngshì ma?
Zhíyuán: Shì. Nǐ zhǎo shuí?
Shānběn: Wáng lǎoshī zài ma?
Zhíyuán: Tā bù zài. Tā zài jiā ne.

Shānběn: Tā zhù nǎr?
Zhíyuán: Tā zhù shíbā lóu qī mén shí’èr hào.
Shānběn: Nín zhīdào tā de diànhuà hàomǎ ma?
Zhíyuán: Zhīdào, Liù èr sān yī líng bā jiǔ sì.
Shānběn: Xièxie nín.
Zhíyuán: Bù kèqì.


Bài số 12

您身体好吗?

课文:您身体好吗?

田芳:老师,您好?

白老师:你好, 好久不见了。

田芳:您身体好吗?

白老师:很好。你爸爸妈妈好吗?

田芳:他们都很好。

(二)我 买铅笔。

售货员:你买什么东西?

玛丽:我 买铅笔。

售货员:你要几枝?

玛丽:要两枝。

售货员:还要什么?

玛丽:再来三个本子,十个信封。

Nín shēntǐ hǎo ma?

(-) Kèwén: Nín shēntǐ hǎo ma?
Tián fāng: Lǎoshī, nín hǎo?
Bái lǎoshī: Nǐ hǎo, hǎojiǔ bú jiàn le.
Tián fāng: Nín shēntǐ hǎo ma?
Bái lǎoshī: Hěn hǎo. Nǐ bàba māma hǎo ma?
Tián fāng: Tāmen dōu hěn hǎo.

(Èr) wǒ mǎi qiānbǐ.

Shòuhuòyuán: Nǐ mǎi shénme dōngxī?
Mǎlì: Wǒ mǎi qiānbǐ.
Shòuhuòyuán: Nǐ yào jǐ zhī?
Mǎlì: Yào liǎng zhī.
Shòuhuòyuán: Hái yào shénme?
Mǎlì: Zài lái sān ge běnzi, shí ge xìnfēng.


Bài số 13

我们都是学生。

我们都是留学生。

A:你是留学生吗?

B:是。

A:他也是留学生吗?

B:他也是留学生。我们都是留学生。

A:田芳和张东也都是留学生吗?

B:不。 他们俩不是留学生。他们都是中国学生。

  • 你也是中国人吗?

A:他也是中国人吗?

B:是。

A:你也是中国人吗?

B:不是。我是泰国人。

A:对不气。

B:没关系。

  • 这位是白教授。

秘书:我 先介绍一下儿,这位是白教授。 这是我们马校长。

校长:欢迎你,白教授。

教授:谢谢。

Wǒmen dōu shì xuéshēng.

(Yī) wǒmen dōu shì liúxuéshēng.

A: Nǐ shì liúxuéshēng ma?
B: Shì.
A: Tā yě shì liúxuéshēng ma?
B: Tā yě shì liúxuéshēng. Wǒmen dōu shì liúxuéshēng.
A: Tián Fāng hé Zhāng Dōng yě dōu shì liúxuéshēng ma?
B: Bù. Tāmen liǎ bú shì liúxuéshēng. Tāmen dōu shì zhōngguó xuésheng.

(Èr) Nǐ yě shì zhōngguó rén ma?

A: Tā shì zhōngguó rén ma?
B: Shì.
A: Nǐ yě shì zhōngguó rén ma?
B: Bù shì. Wǒ shì Tàiguó rén.
A: Duì bu qĩ.
B: Méi guānxi.
(Sān) zhè wèi shì bái jiàoshòu.
Mìshū: Wǒ xiān jièshào yīxiàr, zhè wèi shì Bái jiàoshòu. Zhè shì wǒmen Mǎ xiàozhǎng.
Xiàozhǎng: Huānyíng nǐ, Bái jiàoshòu.
Jiàoshòu: Xièxiè.


Bài số 14

你在哪儿 学习?

(一)你在哪儿 学习

A:你学习什么?

B:我 学习 汉语。

A:你在哪儿 学习?

B:我 在北京语言文 化 大学 学习。

A:你觉得汉语难吗?

B:我 觉得听、说 比较容易,读、写很难。

() 你们的老师是谁?

A:我 给你介绍一下儿, 这是我的同屋。他是新同学。

B: 你在哪个班学习?

C:我 在1 2 0 3 班学习。

B:你们的老师是谁?

C:我们的老师是林老师

Nǐ zài nǎ’er xuéxí?
(Yī) nǐ zài nǎ’er xuéxí

A: Nǐ xuéxí shénme?
B: Wǒ xuéxí Hànyǔ.
A: Nǐ zài nǎr xuéxí?
B: Wǒ zài Běijīng Yǔyán Wénhuà Dàxué xuéxí.
A: Nǐ juéde Hànyǔ nán ma?
B: Wǒ juéde tīng, shuō bǐjiào róngyì, dú, xiě hěn nán.

(Èr) nǐmen de lǎoshī shì shuí?

A: Wǒ gěi nǐ jièshào yīxiàr, zhè shì wǒ de tóngwū. Tā shì xīn tóngxué.
B: Nǐ zài nǎ ge bān xuéxí?
C: Wǒ zài yao èr líng sān bān xuéxí.
B: Nǐmen de lǎoshī shì shuí?
C: Wǒmen de lǎoshī shì Lín lǎoshī。


Bài số 15

这个箱子很重。

(在机场)

A:你 有几个箱子?

B:两个。

A:你的箱子重不重?

B: 这个箱子很重,那个不太重。你的呢?

A:在哪儿。我的都很轻。

B:你的箱子很新,我的很旧。

A:那个新的不是我的,是朋友的。

这是不是中药

(在海关)

A:先生,这些黑的是什么东西?

B:这是一些药。

A:什么药?

B:中药。

A:这是不是药?

B:这不是药,这是酒。

A: 那 个 箱 子里是什 么?

B: 都 是 日用品。 有两件 衣 服、 一把 伞 和 一 瓶 香 水, 还 有 一本书、两盒 磁带。

Zhège xiāngzi hěn zhòng.
(Zài jīchǎng)

A: Nǐ yǒu jǐ gè xiāngzi?
B: Liǎng gè.
A: Nǐ de xiāngzi zhòng bu zhòng?
B: Zhè ge xiāngzi hěn zhòng, nà gè bù tài zhòng. Nǐ de ne?
A: Zài nǎr. Wǒ de dōu hěn qīng.
B: Nǐ de xiāngzi hěn xīn, wǒ de hěn jiù.
A: Nà gè xīn de bù shì wǒ de, shì péngyǒu de.

(Èr) zhè shì bù shì zhōngyào.

(Zài hǎiguān)
A: Xiānshēng, zhè xiē hēi de shì shénme dōngxī?
B: Zhè shì yīxiē yào.
A: Shénme yào?
B: Zhōngyào.
A: Zhè shì bù shì yào?
B: Zhè bù shì yào, zhè shì jiǔ.
A: Nà gè xiāngzi lǐ shì shénme?
B: Dōu shì rìyòngpǐn. Yǒu liǎng jiàn yīfú, yī bǎ sǎn hé yī píng xiāngshuǐr, hái yǒu yī běn shū, liǎng hé cídài.


Xem thêm các bài khác


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • thuy chu 100
  • Thuỷ Chu
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • vo danh123
  • Chưa có ai

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments