Menu

#016 – #020 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 16 đến bài số 20

Đánh giá bài viết

 


Bài 16 đến bài 20


Nghe Online

Bài 016

Bài 017

Bài 018

Bài 019

Bài 020


Bài số 16

第十六课:你的车是新的还是旧的?

Dì shí liù kè: Nǐ de chē shì xīn de hái shì jiù de

Bài 16:Xe ca bn mi hay cũ?

(一) 您身体好吗

(Yī) Nín shēn tǐ hǎo ma

(关经理和王老师见面后互相问候)

(Guān jīng lǐ hé wáng lǎo shī jiàn miàn hòu hù xiāng wènhòu)

关:王 老师, 好久 不 见 了。 您 身体 好 吗?

Guān:Wáng lǎo shī, hǎo jiǔ  bú jiàn le.  Nín shēn tǐ hǎo ma?

王:很 好。 您 身体 怎么样?

Wáng:Hěn hǎo. Nín shēn tǐ zěn me yàng?

关:我 也 很 好。

Guān:Wǒ yě hěn hǎo.

王:最近 工作 忙 不 忙?

Wáng:Zuì jìn gōng zuò máng bu máng?

关:不 太 忙。 您 呢?

Guān:Bú tài máng. Nín ne?

王:刚 开学, 有点儿 忙 。

Wáng:Gāng kāi xué, yǒu diǎnr máng.

(二)你的自行车是新的还是旧的

(Èr) nǐ de zì xíng chē shì xīn de hái shì jiù de

楼下的自行车太多了,下课后,田芳找自行车。)

(Lóu xià de zìxíngchē tài duōle, xiàkè hòu, tián fāng zhǎo zìxíngchē.)

田芳:我 的 车 呢?

Tián fāng: Wǒ de chē ne?

张东:你 的 车 是 什么 颜色 的?

Zhāng dōng: Nǐ de chē shì shénme yánsè de?

田芳:蓝 的。

Tián fāng:  Lán de.

张东:是 新的 还是 旧的?

Zhāng dōng: Shì xīn de háishì jiù de?

田芳:新的。

Tián fāng: Xīn de.

张东:那辆 蓝的 是不是 你 的?

Zhāng dōng: Nà liàng lán de shì bùshì nǐ de?

田芳:哪辆?

Tián fāng: Nǎ liàng?

张东:那辆。

Zhāng dōng: Nà liàng.

田芳:不是。 ……啊, 在 那儿 呢。

Tián fāng: Bùshì. ……A, zài nà’er ne.

阅读

Qī) yuèdú

存车处的自行车很多。田芳下课后找不到自己(zìjǐ)的自行车了。田芳的自行车是蓝的。张东说:“那辆蓝车是不是你的?”田芳说,她的自行车是新的,不是旧的,那辆不是她的。忽然(hūrán),田芳看见(kànjiàn)了自己的自行车,她的自行车在那儿呢。

Cún chē chǔ de zìxíngchē hěnduō. Tián fāng xiàkè hòu zhǎo bù dào zìjǐ (zìjǐ) de zìxíngchēle. Tián fāng de zìxíngchē shì lán de. Zhāng dōng shuō:“Nà liàng lán chē shì bùshì nǐ de?” Tián fāng shuō, tā de zìxíngchē shì xīn de, bùshì jiù de, nà liàng bùshì tā de. Hūrán (hūrán), tián fāng kànjiàn (kànjiàn) le zìjǐ de zìxíngchē, tā de zìxíngchē zài nà’er ne.


Bài số 17

第十七课:你们公司有多少职员

Dì shíqī kè: Nǐmen gōngsī yǒu duōshǎo zhíyuán

Bài 17: Công ty ca ông có bao nhiêu nhân viên?

(一) 你家有几口人

(Yī) nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén

(罗兰和玛丽在看照片)

(Luólán hé mǎlì zài kàn zhàopiàn)

罗兰:你 家 有 几 口 人?

Luólán: Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

玛丽:我 家 有 五 口 人:爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和 我。

Mǎlì: Wǒjiā yǒu wǔ kǒu rén: Bàba, māmā, gēgē, jiějiě hé wǒ

罗兰: 你 有 没 有 全 家 的 照片?

luólán: Nǐ yǒu méiyǒu quánjiā de zhàopiàn?

玛丽: 有 一 张。 你 看, 这 是 我们 全 家 的 照片。 你 有 哥哥、姐姐 吗?

Mǎlì: Yǒuyī zhāng. Nǐ kàn, zhè shì wǒmen quánjiā de zhàopiàn. Nǐ yǒu gēgē, jiějiě ma?

罗兰: 我 没有 哥哥, 也 没有 姐姐, 只有 两 个 弟弟。

Luólán: Wǒ méiyǒu gēgē, yě méiyǒu jiějiě, zhǐyǒu liǎng gè dìdì.

玛丽: 你 爸爸、 妈妈 做 什么 工作?

Mǎlì: Nǐ bàba, māmā zuò shénme gōngzuò?

罗兰: 我 妈妈 是 大夫, 在 医院 工作, 我 爸爸 是 一 家 公司 的 经理。

Luólán: Wǒ māmā shì dàfū, zài yīyuàn gōngzuò, wǒ bàba shì yījiā gōngsī de jīnglǐ.

玛丽:我 妈妈 在 商店 工作, 爸爸 是 律师。

Mǎlì: Wǒ māmā zài shāngdiàn gōngzuò, bàba shì lǜshī.

(二) 你们公司有多少职员

(Èr) nǐmen gōngsī yǒu duōshǎo zhíyuán

(王老师和关经理在谈话)

(Wáng lǎoshī hé guān jīnglǐ zài tánhuà)

王老师:你们 是 一 个 什么 公司?

Wáng lǎoshī:  Nǐmen shì yīgè shénme gōngsī?

关经理:是 一 家 外 贸 公司。

Guān jīnglǐ:  Shì yījiā wàimào gōngsī.

王老师:是 个 大 公司 吗?

Wáng lǎoshī:  Shìgè dà gōngsī ma?

关经理:不 大。 是 个 比较 小 的 公司。

Guān jīnglǐ:  Bù dà. Shìgè bǐjiào xiǎo de gōngsī.

王老师:有 多少 职员?

Wáng lǎoshī:  Yǒu duōshǎo zhíyuán?

关经理:大概 有 一百 多 个 职员。

Guān jīnglǐ:  Dàgài yǒu yībǎi duō gè zhíyuán.

王老师:都 是 中国 职员 吗?

Wáng lǎoshī:  Dōu shì zhōngguó zhíyuán ma?

关经理:不 都 是 中国 职员,也 有 外国 职员。

Guān jīnglǐ:  Bù dōu shì zhōngguó zhíyuán, yěyǒu wàiguó zhíyuán.

(九) 阅读

(Jiǔ) yuèdú

我叫山本。我家有四口人:爸爸、妈妈、姐姐和我。爸爸是一家医院的大夫,他工作很忙。 妈妈不工作,在家做家务。姐姐是大学生,在大学学习英语。我是北京语言文化大学的留学生,学习汉语。姐姐有一个男朋友,姐姐说她的男朋友很好,我很高兴。我没有男朋友,但是,我有很多朋友,有日本朋友,也有外国朋友。

Wǒ jiào shānběn. Wǒjiā yǒu sì kǒu rén: Bàba, māmā, jiějiě hé wǒ. Bàba shì yījiā yīyuàn de dàfū, tā gōngzuò hěn máng. Māmā bù gōngzuò, zàijiā zuò jiāwù. Jiějiě shì dàxuéshēng, zài dàxué xuéxí yīngyǔ. Wǒ shì běijīng yǔyán wénhuà dàxué de liúxuéshēng, xuéxí hànyǔ. Jiějiě yǒu yīgè nán péngyǒu, jiějiě shuō tā de nán péngyǒu hěn hǎo, wǒ hěn gāoxìng. Wǒ méiyǒu nán péngyǒu, dànshì, wǒ yǒu hěnduō péngyǒu, yǒu rìběn péngyǒu, yěyǒu wàiguó péngyǒu.


Bài số 18

第十八课:我的房间(复习三)

Dì shíbā kè: Wǒ de fángjiān (fùxí sān)

Bài 18: Căn phòng ca tôi. (Ôn tp 3)

我的房间

Wǒ de fángjiān

我住学生宿舍十四楼,我的房间是二零八号。

    我的房间里有一张床、一张桌子、两把椅子,还有一个书架和一个衣柜。我有很多书,有中文书,也有英文书,还有一些英文画报和英文杂志。我没有中文杂志。

  我还有一本汉语词典和十多本汉语课本。我的书都是新的,词典是旧的。这本词典不是我的,是我姐姐的。

  房间的墙上有两张地图,一张中国地图、一张世界地图。对了,墙上还有很多照片。你们看,这张是我们全家的照片,这是我爸爸、妈妈,这个是我弟弟,我弟弟也是大学生。

  这张是我们全班同学的照片。我们班有十八个学生,十个女学生,八个男学生。男生少,女生多。我们在北京语言文化大学学习汉语,我们学习都很努力。

  这是我的两盆花,一盆黄的,一盆红的,很好看。

  我的房间不太大,很干净,也很安静。欢迎你们来我房间玩儿。

Wǒ zhù xuéshēng sùshè shísì lóu, wǒ de fángjiān shì èr líng bā hào.

    Wǒ de fángjiān li yǒuyī zhāng chuáng, yī zhāng zhuōzi, liǎng bǎ yǐzi, hái yǒuyīgè shūjià hé yīgè yīguì. Wǒ yǒu hěnduō shū, yǒu zhòng wén shū, yěyǒu yīngwén shū, hái yǒu yīxiē yīngwénhuàbào hé yīngwén zázhì. Wǒ méiyǒu zhòng wén zázhì.

    Wǒ hái yǒu yī běn hànyǔ cídiǎn hé shí duō běn hànyǔ kèběn. Wǒ de shū dōu shì xīn de, cídiǎn shì jiù de. Zhè běn cídiǎn bùshì wǒ de, shì wǒ jiějiě de.

    Fángjiān de qiáng shàng yǒu liǎng zhāng dìtú, yī zhāng zhōngguó dìtú, yī zhāng shìjiè dìtú. Duìle, qiáng shàng hái yǒu hěnduō zhàopiàn. Nǐmen kàn, zhè zhāng shì wǒmen quánjiā de zhàopiàn, zhè shì wǒ bàba, māmā, zhège shì wǒ dìdì, wǒ dìdì yěshì dàxuéshēng.

    Zhè zhāng shì wǒmen quán bān tóngxué de zhàopiàn. Wǒmen bān yǒu shíbā gè xuéshēng, shí gè nǚ xuéshēng, bā gè nán xuéshēng. Nánshēng shǎo, nǚshēng duō. Wǒmen zài běijīng yǔyán wén huà dàxué xuéxí hànyǔ, wǒmen xuéxí dōu hěn nǔlì.

    Zhè shì wǒ de liǎng pénhuā, yī pén huáng de, yī pén hóng de, hěn hǎokàn.

    Wǒ de fángjiān bù tài dà, hěn gānjìng, yě hěn ānjìng. Huānyíng nǐmen lái wǒ fángjiān wán er.


Bài số 19

第十九课:你常去图书馆吗

Dì shíjiǔ kè: Nǐ cháng qù túshū guǎn ma

Bài 19: Bn có hay đi thư viện không?

(一) 你常去图书馆吗

(Yī) nǐ cháng qù túshū guǎn ma

麦克: 我 去 图书馆, 你 跟 我 一起 去, 好吗?

Màikè: Wǒ qù túshū guǎn, nǐ gēn wǒ yīqǐ qù, hǎo ma?

玛丽: 好。 咱们 走 吧。

Mǎlì: Hǎo. Zánmen zǒu ba.

麦克: 你 常 去 图书馆 吗?

Màikè: Nǐ cháng qù túshū guǎn ma?

玛丽: 常 去。我 常 借书,也 常 在 那儿 看 书。你 常 去 吗?

Mǎlì: Cháng qù. Wǒ cháng jiè shū, yě cháng zài nà’er kànshū. Nǐ cháng qù ma?

麦克: 我 也 常 去。 有 时候 借 书, 有 时候 查 资料。 我 不 常 在 那儿 看 书。 我 总 在 宿舍 看 书。

Màikè: Wǒ yě cháng qù. Yǒu shíhòu jiè shū, yǒu shíhòu chá zīliào. Wǒ bù cháng zài nà’er kànshū. Wǒ zǒng zài sùshè kànshū.

玛丽: 你 的 宿舍 安静 吗?

Mǎlì: Nǐ de sùshè ānjìng ma?

麦克: 很 安静。

Màikè: Hěn ānjìng.

(二) 晚上你常做什么

(Èr) wǎnshàng nǐ cháng zuò shénme

麦克: 晚上 你 常 做 什么?

Màikè: Wǎnshàng nǐ cháng zuò shénme?

玛丽: 我 复习 课文, 预习 生词, 或者 做 练习。

Mǎlì: Wǒ fùxí kèwén, yùxí shēngcí, huòzhě zuò liànxí.

麦克: 常 看 电视 和 电影 吗?

Màikè: Cháng kàn diànshì hé diànyǐng ma?

玛丽: 我 不 常 看 电视, 也 很 少 看 电影。

Mǎlì: Wǒ bù cháng kàn diànshì, yě hěn shǎo kàn diànyǐng.

麦克: 星期六 和 星期日 你 做 什么?

Màikè: Xīngqíliù hé xīngqírì nǐ zuò shénme?

玛丽: 有 时候 在 宿舍 休息, 有 时候 给 爸爸 妈妈 写 信。 你 呢?

Mǎlì: Yǒu shíhòu zài sùshè xiūxí, yǒu shíhòu gěi bàba māmā xiě xìn. Nǐ ne?

麦克: 我 常 跟 朋友 一起 去 公园 玩儿。

Màikè: Wǒ cháng gēn péngyǒu yīqǐ qù gōngyuán wán er.

(七) 阅读

(Qī) yuèdú

我是留学生,我学习汉语。麦克也是留学生,他也学习汉语。我们都是语言文化大学的学生。

  我常去图书馆,他也常去图书馆。我常借书,也常在图书馆看书。我常看中文画报,也常看英文报,我很少看杂志。麦克很少在图书馆看书。有时候,他在那儿查资料,有时候借书。

  今天,我和麦克一起去图书馆。我借书,也还书;麦克不借书,也不还书,他只查资料。

  晚上我们一起看电影。

Wǒ shì liúxuéshēng, wǒ xuéxí hànyǔ. Màikè yěshì liúxuéshēng, tā yě xuéxí hànyǔ. Wǒmen dōu shì yǔyán wénhuà dàxué de xuéshēng.

    Wǒ cháng qù túshū guǎn, tā yě cháng qù túshū guǎn. Wǒ cháng jiè shū, yě cháng zài túshū guǎn kànshū. Wǒ cháng kàn zhòng wén huàbào, yě cháng kàn yīngwén bào, wǒ hěn shǎo kàn zázhì. Màikè hěn shǎo zài túshū guǎn kànshū. Yǒu shíhòu, tā zài nà’er chá zīliào, yǒu shíhòu jiè shū.

    Jīntiān, wǒ hé màikè yīqǐ qù túshū guǎn. Wǒ jiè shū, yě hái shū; màikè bù jiè shū, yě bù hái shū, tā zhǐ chá zīliào.

    Wǎnshàng wǒmen yīqǐ kàn diànyǐng.


Bài số 20

第二十课:他在做什么呢

Dì èrshí kè: Tā zài zuò shén me ne

Bài 20: Anh y đang làm gì vy?

(一) 他在做什么呢

(Yī) tā zài zuò shén me ne

(玛丽问爱德华,麦克在不在宿舍……)

(Mǎlì wèn àidéhuá, màikè zài bùzài sùshè……)

玛 丽: 麦克 在 宿舍 吗?

Mǎlì: Màikè zài sùshè ma?

爱德华: 在。

Àidéhuá: Zài.

玛 丽: 他 在 做 什么 呢?

Mǎlì: Tā zài zuò shénme ne?

爱德华:  我 来 的 时候, 他 正在 听 音乐 呢。

Àidéhuá: Wǒ lái de shíhòu, tā zhèngzài tīng yīnyuè ne.

 (玛丽到麦克宿舍……)

  (Mǎlì dào màikè sùshè……)

玛 丽: 你 是 不 是 在 听 音乐 呢?

Mǎlì: Nǐ shì bùshì zài tīng yīnyuè ne?

爱德华: 没有。 我 在 听 课文 录音 呢。

Àidéhuá: Méiyǒu. Wǒ zài tīng kèwén lùyīn ne.

玛 丽: 下午 你 有 事儿 吗?

Mǎlì: Xiàwǔ nǐ yǒushì er ma?

爱德华: 没有 事儿。

Àidéhuá: Méiyǒu shì er.

玛 丽: 我们 一起 去 书店, 好吗?

Mǎlì: Wǒmen yīqǐ qù shūdiàn, hǎo ma?

爱德华: 你 要 买 什么 书?

Àidéhuá: Nǐ yāomǎi shénme shū?

玛 丽: 我 想 买 一 本 《汉英词典》。

Mǎlì: Wǒ xiǎng mǎi yī běn “hàn yīng cídiǎn”.

爱德华: 我们 怎么 去 呢?

Àidéhuá: Wǒmen zěnme qù ne?

玛 丽: 坐 车 去 吧。

Mǎlì: Zuòchē qù ba.

爱德华: 骑车 去 怎么 样?

Àidéhuá: Qí chē qù zěnme yàng?

玛 丽: 行。

Mǎlì: Xíng.

(二) 谁教你们语法

(Èr) shuí jiào nǐmen yǔfǎ

田芳: 玛丽, 你们 有 几门课?

Tián fāng: Mǎlì, nǐmen yǒu jǐ mén kè?

玛丽: 现在 只有 三门课:综合课、听力课和阅读课。

Mǎlì: Xiànzài zhǐyǒu sān mén kè: Zònghé kè, tīnglì kè hé yuèdú kè.

田芳: 有 体育 课 吗?

Tián fāng: Yǒu tǐyù kè ma?

玛丽: 没有。

Mǎlì: Méiyǒu.

田芳: 林 老师 教 你们 什么?

Tián fāng: Lín lǎoshī jiào nǐmen shénme?

玛丽: 她 教 我们 听力 和 阅读。

Mǎlì: Tā jiào wǒmen tīnglì hé yuèdú.

田芳: 谁 教 你们 语法 和 课文?

Tián fāng: Shuí jiào nǐmen yǔfǎ hé kèwén?

玛丽: 王 老师。

Mǎlì: Wáng lǎoshī.

(六) 阅读

(Liù) yuèdú

1、我去找麦克,我到他宿舍的时候,他正在听音乐呢。我问他下午有没有事,他说,下午没有事。我说:“跟我一起去书店,好吗?”他问我买什么,我说,我买一本《英汉词典》。麦克问我怎么去,我说,坐车去。麦克说,我们骑车去吧。我们下午一起骑车去书店。

1, Wǒ qù zhǎo màikè, wǒ dào tā sùshè de shíhòu, tā zhèngzài tīng yīnyuè ne. Wǒ wèn tā xiàwǔ yǒu méiyǒu shì, tā shuō, xiàwǔ méiyǒu shì. Wǒ shuō:“Gēn wǒ yīqǐ qù shūdiàn, hǎo ma?” Tā wèn wǒ mǎi shénme, wǒ shuō, wǒ mǎi yī běn “yīnghàn cídiǎn”. Màikè wèn wǒ zěnme qù, wǒ shuō, zuòchē qù. Màikè shuō, wǒmen qí chē qù ba. Wǒmen xiàwǔ yīqǐ qí chē qù shūdiàn.

2、玛丽要买电话卡( diànhuàkǎ ) ,她问服务员( fúwùyuán ) 小姐: “小姐,有100元一张的电话卡吗?”小姐说:“有,你要几张?”玛丽说:“我要两张。”服务员小姐说:“一张一百块,两张二百块。”玛丽说:“给你钱。”

2, Mǎlì yāomǎi diànhuàkǎ (diànhuàkǎ), tā wèn fúwùyuán (fúwùyuán) xiǎojiě: “Xiǎojiě, yǒu 100 yuán yī zhāng de diànhuàkǎ ma?” Xiǎojiě shuō:“Yǒu, nǐ yào jǐ zhāng?” Mǎlì shuō:“Wǒ yào liǎng zhāng.” Fúwùyuán xiǎojiě shuō:“Yī zhāng yībǎi kuài, liǎng zhāng èrbǎi kuài.” Mǎlì shuō:“Gěi nǐ qián.”


Xem thêm các bài khác


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
Biên tập
Editing
up lên website
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments