Menu

#021 – #025 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 21 đến bài số 25

Đánh giá bài viết

 


Bài 21 đến bài 25


Nghe Online

Bài 021

Bài 022

Bài 023

Bài 024

Bài 025


Bài số 21

第二十一课: 我去邮局寄包裹

Dì èrshíyī  kè: Wǒ qù yóujú jì bāoguǒ

Bài 21: Tôi đi bưu đin gi bưu phm

(一) 我去邮局寄包裹

(Yī) wǒ qù yóujú jì bāoguǒ

(玛丽在宿舍门口遇见麦克)

(mǎlì zài sùshè ménkǒu yùjiàn màikè)

玛丽:麦克,你 要 去 哪儿?

Mǎlì: Màikè,nǐ yào qù nǎr?

麦克: 我 去 邮局 寄 包裹。 你 去吗?

Màikè: Wǒ qù yóujú jì bāoguǒ. Nǐ qù ma?

玛丽: 不去。一会儿 老师 来 给 我 辅导。 顺便 替 我 买 几张 邮票 吧。

Mǎlì:  Bú qù.Yíhuìr lǎoshī lái gěi wǒ fǔdǎo.Shùnbiàn tì wǒ mǎi jǐ zhāng yóupiào ba.

麦克: 你 要 纪念 邮票 还 是 要 普通 邮票?

Màikè: Nǐ yào jìniàn yóupiào háishì yào pǔtōng yóupiào?

玛丽: 普通 邮票。

Mǎlì: Pǔtōng yóupiào.

麦克: 要 多 少?

Màikè: Yào duōshao?

玛丽: 给 我 买 十张 五块 的, 二十张 一块 的。 我 给 你 拿钱。

Mǎlì: Gěi wǒ mǎi shí zhāng wǔ kuài de, èrshí zhāng yí kuài de. Wǒ gěi nǐ ná qián.

麦克: 不用, 先 用 我 的 钱 买 吧。

Màikè: Bú yòng,xiān yòng wǒ de qián mǎi ba.

 (二) 外贸代表团明天去上海参观

(Èr) wàimào dàibiǎo tuán míngtiān qù shànghǎi shēn guān

(玛丽的朋友珍妮是四年级学生,她来玛丽宿舍请玛丽帮她办事)

(mǎlì de péngyǒu zhēnnī shì sì niánjí xuéshēng, tā lái mǎlì sùshè qǐng mǎlì bāng tā bànshì)

珍妮:  玛丽,我 明天 去 上海。

Zhēnnī:  Mǎlì,wǒ míngtiān qù Shànghǎi.

玛丽:  你 去 上海 做 什么? 去 旅行 吗?

Mǎlì: Nǐ qù Shànghǎi zuò shénme? qù lǚxíng ma?

珍妮: 不。明天 一 个 外贸 代表团 去 上海 参观, 我 去给 他们 当 翻译。

Zhēnnī:  Bù. Míngtiān yí ge wàimào dàibiǎotuán qù Shànghǎi cānguān,wǒ qù gěi tāmen dāng fānyì.

玛丽:  坐 飞机 去 还是 坐 火车 去?

Mǎlì:  Zuò fēijī qù háishì zuò huǒchē qù?

珍妮:  坐 飞机 去。

Zhēnnī:  Zuò fēijī qù.

玛丽:  什么 时候 回来?

Mǎlì:  Shénme shíhou huí lái?

珍妮:  八号 回来。 替 我 办 一件事, 行吗?

Zhēnnī:  Bāhào huílái. Tì wǒ bàn yí jiàn shì, xíng ma?

玛丽:  什么 事? 你 说 吧。

Mǎlì:  Shénme shì? Nǐ shuō ba.

珍妮:  给 我 拿 一下儿 信 和 报。

Zhēnnī:  Gěi wǒ ná yíxiǎr xìn hé bào.

玛丽:  行, 没 问题。

Mǎlì:  Xíng, méi wèntí.

(九) 阅读

(Jiǔ) yuèdú

1、一个外贸代表团来中国访问( fǎngwèn )。 明天他们去上海参观。我跟他们一起去,给他们当翻译。我们坐飞机去,八号回来。我对玛丽说:“替我拿一下儿信和报纸,行吗?”玛丽说:“行,没问题。”

1, Yīgè wàimào dàibiǎo tuán lái zhōngguó fǎngwèn (fǎngwèn). Míngtiān tāmen qù shànghǎi shēn guān. Wǒ gēn tāmen yīqǐ qù, gěi tāmen dāng fānyì. Wǒmen zuò fēijī qù, bā hào huílái. Wǒ duì mǎlì shuō:“Tì wǒ ná yīxià er xìnhé bàozhǐ, xíng ma?” Mǎlì shuō:“Xíng, méi wèntí.”

2、下午我去邮局寄包裹。我问玛丽去不去,玛丽说她不去,一会儿老师来给她辅导。她说:“替我买一些邮票行吗?”我问她要什么邮票,要纪念邮票还是要普通邮票。她说要普通邮票,要十张五块的、二十张一块的。她要给我钱,我说先用我的钱买吧,回来你再给我。

2, Xiàwǔ wǒ qù yóujú jì bāoguǒ. Wǒ wèn mǎlì qù bù qù, mǎlì shuō tā bù qù, yī huǐ ér lǎoshī lái gěi tā fǔdǎo. Tā shuō:“Tì wǒ mǎi yīxiē yóupiào háng ma?” Wǒ wèn tā yào shénme yóupiào, yào jìniàn yóupiào háishì yào pǔtōng yóupiào. Tā shuō yào pǔtōng yóupiào, yào shí zhāng wǔ kuài de, èrshí zhāng yīkuài de. Tā yào gěi wǒ qián, wǒ shuō xiān yòng wǒ de qián mǎi ba, huílái nǐ zài gěi wǒ.


Bài số 22

第二十二课:我看皮大衣

Dì èrshí’èr kè: Wǒ kàn pí dàyī

Bài 22: Tôi xem áo khoác da.

(一) 我看看皮大衣

(Yī) wǒ kàn kàn pí dàyī

(麦克和玛丽在服装店买大衣)

(Màikè hé mǎlì zài fúzhuāng diàn mǎi dàyī)

售货员:  您 买 什么?

Shòuhuòyuán: Nín mǎi shénme?

玛 丽:  我 看看 皮 大衣。

Mǎlì: Wǒ kàn kàn pí dàyī.

售货员:  你 看看 这件 怎么 样? 又好 又 便宜。

Shòuhuòyuán:  Nǐ kàn kàn zhè jiàn zěnme yàng? Yòu hǎo yòu piányí.

麦 克:  是 真皮 的 吗?

Màikè:  Shì zhēnpí de ma?

售货员:  当然 是 真皮 的。

Shòuhuòyuán: Dāngrán shì zhēnpí de.

玛 丽:  这件 有 一点儿 长, 有 短 一点儿 的 吗?

Mǎlì:  Zhè jiàn yǒu yīdiǎn er zhǎng, yǒu duǎn yīdiǎn er de ma?

售货员:  你 要 深 颜色 的 还是 要 浅 的?

Shòuhuòyuán:  Nǐ yào shēn yánsè de háishì yào qiǎn de?

玛 丽:  浅的。 ……我 试试 可以 吗?

Mǎlì:  Qiǎn de. ……Wǒ shì shì kěyǐ ma?

售货员:  可以。

Shòuhuòyuán:  Kěyǐ.

玛 丽:  这件 太肥了, 有 没有 瘦 一点儿 的?

Mǎlì:  Zhè jiàn tài féile, yǒu méiyǒu shòu yīdiǎn er de?

售货员:  你 再 试试 这 一 件。

Shòuhuòyuán:  Nǐ zài shì shì zhè yī jiàn.

玛 丽:  这件 不 大 不 小, 正 合适。 颜色 也 很 好看。

Mǎlì:  Zhè jiàn bù dà bù xiǎo, zhèng héshì. Yánsè yě hěn hǎokàn.

(二) 这种一件多少钱

(Èr) zhè zhǒng yī jiàn duōshǎo qián

玛 丽:  这 种 大衣 一 件 多少 钱?

Mǎlì:  Zhè zhǒng dàyī yī jiàn duōshǎo qián?

售货员:  八百 八十 块。

Shòuhuòyuán:  Bābǎi bāshí kuài.

玛 丽:  太 贵 了。 应该 便宜 一点儿,八百 怎么样?

Mǎlì:  Tài guìle. Yīnggāi piányí yīdiǎn er, bābǎi zěnme yàng?

售货员:  不 行。 八百 不 卖, 太 少 了。

Shòuhuòyuán:  Bùxíng. Bābǎi bù mài, tài shǎole.

玛 丽:  给 你 八百 五, 行 不 行?

Mǎlì:  Gěi nǐ bābǎi wǔ, xíng bùxíng?

售货员:  行。

Shòuhuòyuán:  Xíng.

玛 丽:  这 是 九百 块。

Mǎlì:  Zhè shì jiǔbǎi kuài.

售货员:  找 你 五十。

Shòuhuòyuán:  Zhǎo nǐ wǔshí.

 阅读

(Qī) yuèdú

 (田芳和张东一起去买衣服……)

  (Tián fānghé zhāng dōng yīqǐ qù mǎi yīfú……)

田芳:这种牛仔裤多少钱一条?

Tián fāng: Zhè zhòng niúzǎikù duōshǎo qián yītiáo?

店员:580。

Diànyuán: 580.

田芳:580?太贵了。

Tián fāng: 580? Tài guìle.

店员:不贵。你看,这是外国名牌儿 ( míngpáir )。

Diànyuán: Bù guì. Nǐ kàn, zhè shì wàiguó míngpái er (míngpáir).

田芳:什么 外国名牌儿?

Tián fāng: Shénme wàiguó míngpái er?

店员:你看看这英文字,是进口 的。

Diànyuán: Nǐ kàn kàn zhè yīng wénzì, shì jìnkǒu de.

张东:什么呀。“ MADE IN CHINA”的意思是中国制造,你懂吗?

Zhāng dōng: Shénme ya.“MADE IN CHINA” de yìsi shì zhōngguó zhìzào, nǐ dǒng ma?

田芳: 便宜点儿吧。

Tián fāng: Piányí diǎn er ba.

店员:你给多少?

Diànyuán: Nǐ gěi duōshǎo?

田芳:180。

Tián fāng: 180.

店员:180? 不卖。

Diànyuán: 180? Bù mài.

张东:走吧,去别的商店看看。

Zhāng dōng: Zǒu ba, qù bié de shāngdiàn kàn kàn.

店员:来,来,来。180给你。

Diànyuán: Lái, lái, lái.180 Gěi nǐ.

田芳:不买。

Tián fāng: Bú mǎi.

店员:哎!哎!150怎么样?……

Diànyuán: Āi!  Āi! 150 Zěnme yàng?……


Bài số 23

第二十三课: 你的生日是几月几号?

Dì èrshísān kè: Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?

Bài 23: Sinh nht ca bn vào ngày tháng nào?

(一) 你哪一年大学毕业

(Yī) nǐ nǎ yī nián dàxué bìyè

A:  你 哪 一 年 大学 毕业?

A:  Nǐ nǎ yì nián dàxué bì yè?

B:  我 明年 大学 毕业。 你呢?

B:  Wǒ míngnián dàxué bì yè. Nǐ ne?

A:  我 后年。 你 今年 多大 了?

A:  Wǒ hòunián. Nǐ jīnnián duō dà le?

B:  我 二十一 岁 了。 属 狗 的。

B:  Wǒ èrshíyī suì le. Shǔ gǒu de.

A:  你 一九八二年 出生, 对吗?

A:  Nǐ yījiǔbā’èr nián chūshēng, duì ma?

B:  对。

B:  Duì.

(二) 你的生日是几月几号

(Èr) nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào

A:  你 的 生日 是 几月 几号?

A:   Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?

B:  我 的 生日 是 十月 十八号, 正好 是 星期 六。

B:  Wǒ de shēngrì shì shíyuè shíbā hào, zhènghǎo shì xīngqīliù.

A:  是吗? 今天 几 号?

A:  Shì ma? Jīntiān jǐ hào?

B:  今天 十五 号。

B:  Jīntiān shíwǔ hào.

A:  你 打算 怎么 过?

A:  Nǐ dǎsuàn zěnme guò?

B:  我 准备 举行 一个 生日 晚会。 你 也 来 参加, 好吗?

B:  Wǒ zhǔnbèi jǔxíng yí ge shēngrì wǎnhuì. Nǐ yě lái cānjiā, hǎo ma?

A:  什么 时间 举行?

A:  Shénme shíjiān jǔxíng?

B:  星期六 晚上 七点。

B:  Xīngqīliù wǎnshang qī diǎn.

A:  在 哪儿?

A:  Zài nǎnr?

B:  就 在 我 的 房间。

B:  Jiù zài wǒ de fángjiān.

A:  好。 我 一定 去。 祝 你 生日 快乐!

A:  Hǎo. Wǒ yídìng qù. Zhù nǐ shēngrì kuàilè!

B:  谢谢!

B:  Xièxie!

(八) 阅读

(Bā) yuèdú

1 会话(Huìhuà)

男:  明天我过生日。

Nán: Míngtiān wǒguò shēngrì.

女:  是吗?祝你生日快乐!

Nǚ: Shì ma? Zhù nǐ shēngrì kuàilè!

男:  你知道中国人怎么过生日吗?

Nán: Nǐ zhīdào zhōngguó rén zěnmeguò shēngrì ma?

女:  不知道。

Nǚ: Bù zhīdào.

男:  很多中国人过生日吃长寿面( chángshòumiàn ) 。

Nán: Hěnduō zhōngguó rénguò shēngrì chī chángshòu miàn (chángshòumiàn).

女:  什么是长寿面?

Nǚ: Shénme shì chángshòu miàn?

男:  就是面条儿。面条儿不是很长吗?过生日吃面条表示长寿。

Nán: Jiùshì miàntiáo er. Miàntiáo er bùshì hěn zhǎng ma? Guò shēngrì chī miàntiáo biǎoshì chángshòu.

女:  是吗?那以后我们每天都吃面条吧。

Nǚ: Shì ma? Nà yǐhòu wǒmen měitiān dū chī miàntiáo ba.

2 – 短文( Duǎnwén )

玛丽的一封信(mǎlì de yī fēng xìn)

爸爸、妈妈:

 好久没有给你们写信了,你们身体好吗?

 我很好。你们给我寄的生日礼物我收到了。今天我在宿舍举行了一个生日晚会。我们班的同学和几个中国朋友都来参加了。为祝贺我十八岁生日,他们送了我一些很漂亮( piàoliang )的生日礼物。中国同学田芳送我一只玩具

( wánjù )小狗,她说我是属狗的( shǔ gǒu de )。我不懂什么是“属狗的”,田芳用英语给我解释,我觉得很有意思。

 宴会开始时,大家一起唱歌( chàng gē ),吃蛋糕( dàngāo ) ,说笑话( xiàohuà ),都很高兴。这是我第一次在外国过生日。能和同学们一起在中国过生日,我很快乐。

 祝你们好。

                玛丽

                十月十八日

Bàba, māmā:

    Hǎojiǔ méiyǒu gěi nǐmen xiě xìnle, nǐmen shēntǐ hǎo ma?

    Wǒ hěn hǎo. Nǐmen gěi wǒ jì de shēngrì lǐwù wǒ shōu dàole. Jīntiān wǒ zài sùshè jǔxíngle yīgè shēngrì wǎnhuì. Wǒmen bān de tóngxué hé jǐ gè zhōngguó péngyǒu dōu lái cānjiāle. Wèi zhùhè wǒ shíbā suì shēngrì, tāmen sòngle wǒ yīxiē hěn piàoliang (piàoliang) de shēngrì lǐwù. Zhōngguó tóngxué tián fāng sòng wǒ yī zhǐ wánjù

    (wánjù) xiǎo gǒu, tā shuō wǒ shì shǔ gǒu de (shǔ gǒu de). Wǒ bù dǒng shénme shì “shǔ gǒu de”, tián fāng yòng yīngyǔ gěi wǒ jiěshì, wǒ juédé hěn yǒuyìsi.

    Yànhuì kāishǐ shí, dàjiā yì qǐ chànggē (chàng gē), chī dàngāo (dàngāo), shuō xiàohuà (xiàohuà), dōu hěn gāoxìng. Zhè shì wǒ dì yī cì zài wàiguóguò shēngrì. Néng hé tóngxuémen yīqǐ zài zhōngguóguò shēngrì, wǒ hěn kuàilè.

    Zhù nǐmen hǎo.

                                            Mǎlì

                                        shí yuè shí bā rì


Bài số 24

第二十四课: 我的学习生活(复习四)

Dì èrshísì kè: Wǒ de xuéxí shēnghuó (fùxí sì)

Bài 24: Cuc sng và vic hc tp ca tôi.(Ôn tp 4)

我的学习生活

Wǒ de xuéxí shēnghuó

    我现在在北京学习汉语。每天上午有四节课。我们有两个老师,一个是王老师,一个是林老师。王老师教我们语法,林老师教我们听力和阅读。

 下午没有课的时候,我常去图书馆。我们学校的图书馆很好。图书馆里有很多阅览室。阅览室里有很多书报杂志,有中文的,也有很多外文的,还有很多电脑学习软件。我常常在这儿看书、看报,也常用电脑学习和查资料。

 中午我去学校食堂吃饭。食堂的饭菜又便宜又好吃。下午四点以后,我常去操场锻炼身体。晚上,我在宿舍做练习,预习新课,复习旧课,听录音,写汉字。有时候看看电视,有时候听听音乐或者跟朋友一起谈话。

 老师常对我们说,要多听、多说、多练习。我觉得学习汉语很难,也很有意思。我有一个中国同学,她叫田芳,是外语系的学生,她学习英语。我们常常一起练习听和说,她教我汉语,我教她英语。

 星期六和星期日,我常跟朋友一起去玩,也常去商店买东西。

 我每天很忙,也很愉快。

    Wǒ xiànzài zài běijīng xuéxí hànyǔ. Měitiān shàngwǔ yǒu sì jié kè. Wǒmen yǒu liǎng gè lǎoshī, yīgè shì wáng lǎoshī, yīgè shì lín lǎoshī. Wáng lǎoshī jiào wǒmen yǔfǎ, lín lǎoshī jiào wǒmen tīnglì hé yuèdú.

    Xiàwǔ méiyǒu kè de shíhòu, wǒ cháng qù túshū guǎn. Wǒmen xuéxiào de túshū guǎn hěn hǎo. Túshū guǎn li yǒu hěnduō yuèlǎn shì. Yuèlǎn shì li yǒu hěnduō shū bào zázhì, yǒu zhòng wén de, yěyǒu hěnduō wàiwén de, hái yǒu hěnduō diànnǎo xuéxí ruǎnjiàn. Wǒ chángcháng zài zhè’er kànshū, kàn bào, yě chángyòng diànnǎo xuéxí hé chá zīliào.

    Zhōngwǔ wǒ qù xuéxiào shítáng chīfàn. Shítáng de fàncài yòu piányí yòu hào chī. Xiàwǔ sì diǎn yǐhòu, wǒ cháng qù cāochǎng duànliàn shēntǐ. Wǎnshàng, wǒ zài sùshè zuò liànxí, yùxí xīn kè, fùxí jiù kè, tīng lùyīn, xiě hànzì. Yǒu shíhòu kàn kàn diànshì, yǒu shíhòu tīng tīng yīnyuè huòzhě gēn péngyǒu yīqǐ tánhuà.

    Lǎoshī cháng duì wǒmen shuō, yào duō tīng, duō shuō, duō liànxí. Wǒ juédé xuéxí hànyǔ hěn nán, yě hěn yǒuyìsi. Wǒ yǒu yīgè zhōngguó tóngxué, tā jiào tián fāng, shì wàiyǔ xì de xuéshēng, tā xuéxí yīngyǔ. Wǒmen chángcháng yīqǐ liànxí tīng hé shuō, tā jiào wǒ hànyǔ, wǒ jiào tā yīngyǔ.

    Xīngqíliù hé xīngqírì, wǒ cháng gēn péngyǒu yīqǐ qù wán, yě cháng qù shāngdiàn mǎi dōngxī.

    Wǒ měitiān hěn máng, yě hěn yúkuài.


Bài số 25

第二十五课: 我们七点一刻出发

Dì èrshíwǔ kè: Wǒmen qī diǎn yī kè chūfā

Bài 25: 7 gi 15 phút chúng ta xut phát.

(一) 我的一天

(Yī) wǒ de yītiān

(晚上,玛丽和山本在练习说汉语……)

(wǎnshàng, mǎlì hé shānběn zài liànxí shuō hànyǔ……)

山本: 玛丽,我们 练习 口语, 好吗?

Shānběn: Mǎlì, wǒmen liànxí kǒuyǔ, hǎo ma?

玛丽:  好。 怎么 练?

Mǎlì:      Hǎo. zěnme liàn?

山本:  一 个 人 问,一 个 人 回答,怎么 样?

Shānběn:  Yí ge rén wèn,yí ge rén huídá,zěnmeyàng?

玛丽:  好吧。 我 先 问。 现在 几点?

Mǎlì:      Hǎo ba. Wǒ xiān wèn. Xiànzài jǐ diǎn?

山本:  现在 差 五 分 八点。

Shānběn:  Xiànzài chà wǔ fēn bā diǎn.

玛丽:  你 每天 早上 几点 起床?

Mǎlì:      Nǐ měi tiān zǎoshang jǐ diǎn qǐ chuáng?

山本:  六 点 半 起床。

Shānběn:  Liù diǎn bàn qǐ chuáng.

玛丽:  几点 吃 早饭?

Mǎlì:        Jǐ diǎn chī zǎofàn?

山本:  七点。 七点 三 刻 去 教室, 八点 上课。

Shānběn:  Qī diǎn. Qī diǎn sān kè qù jiàoshì, bā diǎn shàng kè.

玛丽:  什么 时候 下课?

Mǎlì:        Shénme shíhou xià kè?

山本:  十二 点 钟 下课。

Shānběn:  Shí’èr diǎnzhōng xià kè.

玛丽:  中午 休息 吗?

Mǎlì:        Zhōngwǔ xiūxi ma?

山本:  中午 回 宿舍 休息。

Shānběn:  Zhōngwǔ huí sùshè xiūxi.

玛丽:  你 下午 常常 做 什么?

Mǎlì:        Nǐ xiàwǔ chángcháng zuò shénme?

山本:  有 时候 做 练习, 有 时候 去 朋友 那儿 聊天儿。

Shānběn:  Yǒushíhou zuò liànxí, yǒushíhou qù péngyou nàr liáo tiānr.

玛丽:  你 晚上 什么 时候 睡觉?

Mǎlì:      Nǐ wǎnshang shénme shíhou shuì jiào?

山本:  晚上 十一 点 洗澡, 十一 点 半 睡觉。

Shānběn:  Wǎnshang shíyī diǎn xǐ zǎo, shíyī diǎn bàn shuìjiào.

(二) 我们七点一刻出发

(Èr) wǒmen qī diǎn yī kè chūfā

老师:  同学们, 明天 我们 去 爬山。

Lǎoshī:  Tóngxuémen, míngtiān wǒmen qù pá shān.

山本:  太好了。 老师, 您 去 吗?

Shānběn:  Tài hǎo le. Lǎoshī, nín qù ma?

老师:  去。 一 年级 的 老师 和 学生 都 去。

Lǎoshī:  Qù. Yī niánjí de lǎoshī hé xuésheng dōu qù.

山本:  明天 什么 时候 出发?

Shānběn:  Míngtiān shénme shíhou chūfā?

老师:  明天 早上 七点 在 楼前 集合 上车, 七点 一刻 准时 出发。

Lǎoshī:  Míngtiān zǎoshang qī diǎn zài lóu qián jíhé shàng chē,qī diǎn yíkè zhǔnshí chūfā.

山本:  中午 回来 吗?

Shānběn:  Zhōngwǔ huílái ma?

老师:  不回来。要 带 午饭。

Lǎoshī:  Bù huílái. Yào dài wǔfàn.

山本:  什么 时候 回来?

Shānběn:  Shénme shíhou huílai?

老师:  下午 四点。

Lǎoshī:  Xiàwǔ sì diǎn.

阅读( yuèdú)

爱德华的一天 (Àidéhuá de yī tiān )

    爱德华是加拿大留学生,现在他在语言文化大学学习汉语。他学习很努力。每天差十分七点起床,早上他不锻炼身体,也不吃早饭。他读课文、记生词、复习语法。七点三刻去教室,八点上课。上午他们有四节课。休息的时候,他去喝一杯咖啡,吃一点儿东西。他十二点下课。下课以后去食堂吃午饭。他中午不睡觉,常常看书或者跟朋友聊天。星期二下午他们有两节课。两点上课,四点下课。下午没有课的时候,他常常去图书馆做练习,看书,查资料。每天四点半,他去操场锻炼身体。他跑步、打球。五点半回宿舍,洗澡、洗衣服。六点钟吃晚饭。晚上他看电视、听音乐、写汉字、做练习、预习生词和课文。十一点多睡觉。

 爱德华每天都很忙。他说,学习汉语比较难,也很有意思。

(Àidéhuá de yī tiān )

    Aidéhuá shì jiā ná dà liúxuéshēng, xiànzài tā zài yǔyán wénhuà dàxué xuéxí hànyǔ. Tā xuéxí hěn nǔlì. Měitiān chā shífēn qī diǎn qǐchuáng, zǎoshang tā bù duànliàn shēntǐ, yě bù chī zǎofàn. Tā dú kèwén, jì shēngcí, fùxí yǔfǎ. Qī diǎn sān kè qù jiàoshì, bā diǎn shàngkè. Shàngwǔ tāmen yǒu sì jié kè. Xiūxí de shíhòu, tā qù hè yībēi kāfēi, chī yīdiǎn er dōngxī. Tā shí’èr diǎn xiàkè. Xiàkè yǐhòu qù shítáng chī wǔfàn. Tā zhōngwǔ bù shuìjiào, chángcháng kànshū huòzhě gēn péngyǒu liáotiān. Xīngqí’èr xiàwǔ tāmen yǒu liǎng jié kè. Liǎng diǎn shàngkè, sì diǎn xiàkè. Xiàwǔ méiyǒu kè de shíhòu, tā chángcháng qù túshū guǎn zuò liànxí, kànshū, chá zīliào. Měitiān sì diǎn bàn, tā qù cāochǎng duànliàn shēntǐ. Tā pǎobù, dǎqiú. Wǔ diǎn bàn huí sùshè, xǐzǎo, xǐ yīfú. Liù diǎn zhōng chī wǎnfàn. Wǎnshàng tā kàn diànshì, tīng yīnyuè, xiě hànzì, zuò liànxí, yùxí shēngcí hé kèwén. Shíyī diǎn duō shuìjiào.

    Àidéhuá měitiān dū hěn máng. Tā shuō, xuéxí hànyǔ bǐjiào nán, yě hěn yǒuyìsi.


Xem thêm các bài khác


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
Biên tập
Editing
up lên website
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments