Menu

#048 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 48 – Bài ôn tập – 见面 – Jiànmiàn – Gặp mặt

Đánh giá bài viết


第48课 – 见面


Nghe MP3


课文

见面

上星期天,妈妈给我来了一个电话。她在电话里问我,现在还想不想家了。我说,虽然有时候还想,但比以前好多了。因为我们班的老师和同学们都很好。大家互相关心,互相帮助,团结得像一家人一样。妈妈听了我的话才放心了。妈妈在电话里告诉我,过几天一位阿姨要跟一个代表团来中国考察,可能会在北京停留几天。这位阿姨是妈妈的好朋友,妈妈让她给我捎来一些东西,顺便看看我。

昨天这位阿姨从国内来了。她给我打了一个电话,请我到一家咖啡馆跟她见面。

我在电话里说:“阿姨,我还不认识你,怎么才能找到你呢?”她说:“我们见面时,我上身穿着一件红西服,下身穿着一条黑裙子。带着一条金项链,手里会拿着一本英文杂志,你一看就知道我是谁了。”

我告诉她,我穿一件白T恤衫,T恤衫上有几个汉字。被这一个背包,手里会拿着一束鲜花。

放下电话我就出去了。刚走出校门,就下雨了,我只好打“的”去。因为路上堵车,我去晚了。刚到咖啡管门口,就看见一个穿着红西服的阿姨。她手里拿着一本英文杂志。一看见我她就笑着问:“是玛丽吧?”我说:“是。”

她指着咖啡馆说:“我们进去喝杯咖啡吧。”

我们走进去了咖啡馆。服务小姐很热情地说:“欢迎你们。”

一会儿,她给我们端来了两杯热咖啡。

阿姨问我:“你学了多长时间了?”

我说:“快三个月了。”

“已经习惯了吧?”

“早就习惯了。”

我看她说话时总带着微笑,感到很亲切。

喝完咖啡,她交给我一个包,说是我妈妈给我的。我打开包,看见里边有我爱吃的东西和爱看的杂志,还有弟弟给我写的信、给我录的一些新歌。看着这些东西,我更加想念他们。

Jiànmiàn

shàng xīngqítiān, māmā gěi wǒ láile yīgè diànhuà. Tā zài diànhuà li wèn wǒ, xiànzài hái xiǎng bùxiǎng jiāle. Wǒ shuō, suīrán yǒu shíhòu hái xiǎng, dàn bǐ yǐqián hǎoduōle. Yīnwèi wǒmen bān de lǎoshī hé tóngxuémen dōu hěn hǎo. Dàjiā hùxiāng guānxīn, hùxiāng bāngzhù, tuánjié dé xiàng yījiā rén yīyàng. Māmā tīngle wǒ dehuà cái fàngxīnle. Māmā zài diànhuà li gàosù wǒ,guò jǐ tiān yī wèi āyí yào gēn yīgè dàibiǎo tuán lái zhōngguó kǎochá, kěnéng huì zài běijīng tíngliú jǐ tiān. Zhè wèi āyí shì māmā de hǎo péngyǒu, māmā ràng tā gěi wǒ shāo lái yīxiē dōngxī, shùnbiàn kàn kàn wǒ.

Zuótiān zhè wèi āyí cóng guónèi láile. Tā gěi wǒ dǎle yīgè diànhuà, qǐng wǒ dào yījiā kāfēi guǎn gēn tā jiànmiàn.

Wǒ zài diànhuà li shuō:“Āyí, wǒ hái bù rènshí nǐ, zěnme cáinéng zhǎodào nǐ ne?” Tā shuō:“Wǒmen jiànmiàn shí, wǒ shàngshēn chuānzhuó yī jiàn hóng xīfú, xiàshēn chuānzhuó yītiáo hēi qúnzi. Dàizhe yītiáo jīn xiàngliàn, shǒu lǐ huì názhe yī běn yīngwén zázhì, nǐ yī kàn jiù zhīdào wǒ shì shuíle.”

Wǒ gàosù tā, wǒ chuān yī jiàn bái T xùshān,T xùshān shàng yǒu jǐ gè hànzì. Bèi zhè yīgè bèibāo, shǒu lǐ huì názhe yī shù xiānhuā.

Fàngxià diànhuà wǒ jiù chūqùle. Gāng zǒuchū xiàomén, jiù xià yǔle, wǒ zhǐhǎo dǎ “de” qù. Yīnwèi lùshàng dǔchē, wǒ qù wǎnle. Gāng dào kāfēi guǎn ménkǒu, jiù kànjiàn yīgè chuānzhuó hóng xīfú de āyí. Tā shǒu lǐ názhe yī běn yīngwén zázhì. Yī kànjiàn wǒ tā jiù xiàozhe wèn:“Shì mǎlì ba?” Wǒ shuō:“Shì.”

Tā zhǐzhe kāfēi guǎn shuō:“Wǒmen jìnqù hē bēi kāfēi ba.”

Wǒmen zǒu jìnqùle kāfēi guǎn. Fúwù xiǎojiě hěn rèqíng de shuō:“Huānyíng nǐmen.”

Yīhuǐ’er, tā gěi wǒmen duān láile liǎng bēi rè kāfēi.

Āyí wèn wǒ:“Nǐ xuéle duō cháng shíjiānle?”

Wǒ shuō:“Kuài sān gè yuèle.”

“Yǐjīng xíguànle ba?”

“Zǎo jiù xíguànle.”

Wǒ kàn tā shuōhuà shí zǒng dàizhe wéixiào, gǎndào hěn qīnqiè.

Hē wán kāfēi, tā jiāo gěi wǒ yīgè bāo, shuō shì wǒ māmā gěi wǒ de. Wǒ dǎkāi bāo, kànjiàn lǐbian yǒu wǒ ài chī de dōngxī hé ài kàn de zázhì, hái yǒu dìdì gěi wǒ xiě de xìn, gěi wǒ lù de yīxiē xīngē. Kànzhe zhèxiē dōngxī, wǒ gèngjiā xiǎngniàn tāmen.

Xem thêm các bài khác


Nhóm biên tập viên

Soạn file
Typing
gõ thành file
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Biên tập
Editing
up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
Chỉnh sửa
Reviewing
rà soát, chỉnh sửa
  • vo danh123
  • Chưa có ai

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm

Comments