Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0814 – 极了

Đánh giá bài viết

《极》的笔顺动画写字动画演示

《极》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《极》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《了》的笔顺动画写字动画演示

《了》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《了》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 她漂亮极了。
 • Phồn thể –  她漂亮極了。
 • Pinyin – Tā piàoliang jíle.
 • Tiếng Bồi – tha peo leng chí lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thật sự rất đẹp.
 • Dịch tiếng Anh – She was drop-dead gorgeous.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 我当时高兴极了。
 • Phồn thể – 我當時高興極了。
 • Pinyin – Wǒ dāngshí gāoxìngjíle.
 • Tiếng Bồi – ủa tang sứ cao xinh chí lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã rất hạnh phúc.
 • Dịch tiếng Anh – I was ecstatic at the time.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments