Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0823 – 高原

Đánh giá bài viết

《高》的笔顺动画写字动画演示

《高》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《高》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《原》的笔顺动画写字动画演示

《原》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我们正对青藏高原的大气压进行测量。
 • Phồn thể – 我們正對青藏高原的大氣壓進行測量。
 • Pinyin – Wǒmen zhèng duì Qīngzàng gāoyuán de dàqìyā jìnxíng cèliáng.
 • Tiếng Bồi – ủa mân châng tuây chinh chang cao doén tợ ta chi da chin xính chưa léng.
 • Dịch tiếng Việt –  Chúng tôi đang đo áp suất của khí quyển trên cao nguyên Thanh Hải ở Tây Tạng.
 • Dịch tiếng Anh – We are measuring the atmospheric pressure on the Qinghai-Tibet Plateau.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 红柳是高原上最普通,最常见的一种植物。
 • Phồn thể – 紅柳是高原上最普通,最常見的一種植物。
 • Pinyin – Hóngliǔ shì gāoyuán shàng zuì pǔtōng,zuì chángjiàn de yìzhǒng zhíwù.
 • Tiếng Bồi – húng liểu sư cao doén sang chuây pủ thung, chuây cháng chen tợ i chủng chứ u.
 • Dịch tiếng Việt – Cây liễu đỏ là loại cây phổ biến và thường gặp trên cao nguyên.
 • Dịch tiếng Anh – The Chionese tamarisk is the most common and familiar plant on high plateaus.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments