Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0839 – 医务室

Đánh giá bài viết

《医》的笔顺动画写字动画演示

《医》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《医》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《室》的笔顺动画写字动画演示

《室》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《室》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 那我去医务室了。
 • Phồn thể – 那我去醫務室了。
 • Pinyin – nà wŏ qù yīwùshì le
 • Tiếng Bồi – na ủa chuy i u sư lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đi đến bệnh xá.
 • Dịch tiếng Anh – Im going to the infirmary.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 医务室就在这儿。
 • Phồn thể – 醫務室就在這兒。
 • Pinyin – yīwùshì jiù zài zhèér
 • Tiếng Bồi – i u sư chiêu chai chưa ớ.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là phòng bệnh xá.
 • Dịch tiếng Anh – This is where the clinic is.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments