Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0856 – 脚步

Đánh giá bài viết

《脚》的笔顺动画写字动画演示

《脚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《步》的笔顺动画写字动画演示

《步》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《步》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 重重的脚步声
 • Phồn thể – 重重的腳步聲
 • Pinyin – zhòngzhòng de jiǎobùshēng
 • Tiếng Bồi – chung chung tợ chẻo bu sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Bước chân trở nên nặng nề.
 • Dịch tiếng Anh – the sound of heavy footsteps

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她不肯放慢脚步。
 • Phồn thể – 她不肯放慢腳步。
 • Pinyin – Tā bùkěn fàngmàn jiǎobù.
 • Tiếng Bồi – tha bu khẩn phang man chẻo bu.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không chịu bước chậm lại.
 • Dịch tiếng Anh – She refuses to slow down.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments