Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 22: Từ 0874 – 下雪

Đánh giá bài viết

《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《雪》的笔顺动画写字动画演示

《雪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《雪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 像要下雪了。
 • Phồn thể –  像要下雪了。
 • Pinyin – Xiàng yào xiàxuěle.
 • Tiếng Bồi – xeng dao xa xuể lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Có vẻ như tuyết đang rơi.
 • Dịch tiếng Anh – It looks as if it might snow.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 今天又得下雪!
 • Phồn thể – 今天又得下雪!
 • Pinyin – Jīntiān yòu děi xiàxuě!
 • Tiếng Bồi – chin then dâu tẩy xa xuể.
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay tuyết rơi rồi!
 • Dịch tiếng Anh – it would have to snow today!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 22

Comments