Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 23: Từ 0884 – 口渴

Đánh giá bài viết

《口》的笔顺动画写字动画演示

《口》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《渴》的笔顺动画写字动画演示

《渴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《渴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他口渴得厉害。
 • Phồn thể –  他口渴得厲害。
 • Pinyin – Tā kǒukě de lìhài.
 • Tiếng Bồi – tha khấu khửa tợ li hai.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta thấy khát nước.
 • Dịch tiếng Anh – He was terribly thirsty.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 口渴就要喝水。
 • Phồn thể – 口渴就要喝水。
 • Pinyin – Kǒukě jiùyào hēshuǐ.
 • Tiếng Bồi – khấu khửa chiêu dao hưa suẩy.
 • Dịch tiếng Việt – Hãy uống nước khi bạn cảm thấy khát.
 • Dịch tiếng Anh – Drink whenever you feel thirsty.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 23

Comments