Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0936 – 乱世

Đánh giá bài viết

《乱》的笔顺动画写字动画演示

《乱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《乱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《世》的笔顺动画写字动画演示

《世》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《世》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 乱世中吃粮饷的人随时有生命之忧。
 • Phồn thể – 亂世中吃糧餉的人隨時有生命之憂。
 • Pinyin – Luànshì zhōng chī liángxiǎng de rén suíshí yǒu shēngmìng zhī yōu.
 • Tiếng Bồi –  loan sư chung chư léng xẻng tợ rấn suấy sứ dẩu sâng minh chư dâu.
 • Dịch tiếng Việt -Trong thời kỳ khó khăn, những người sống dựa vào các khoản dự phòng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
 • Dịch tiếng Anh – In troubled times, people who lived on provisions and funds for troops could lose their lives at any minute.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 乱世出英雄
 • Phồn thể – 亂世出英雄
 • Pinyin – luànshì chū yīngxióng
 • Tiếng Bồi – loan sư chu inh xúng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh hùng nổi lên giải quyết khó khăn.
 • Dịch tiếng Anh – Heroes emerge in troubled times.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments