Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1019 – 黑市

Đánh giá bài viết

《黑》的笔顺动画写字动画演示

《黑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《黑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《市》的笔顺动画写字动画演示

《市》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《市》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我曾是一个黑市商人。
 • Phồn thể – 我曾是一個黑市商人。
 • Pinyin – Wǒ céng shì yígè hēishì shāngrén.
 • Tiếng Bồi – ủa chấng sư í cưa hây sư sang rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi từng là một doanh nhân trên thị trường chợ đen.
 • Dịch tiếng Anh – I used to be a dealer on the black market.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 警察正在处罚黑市交易。
 • Phồn thể – 警察正在涉嫌黑市交易。
 • Pinyin – Jǐngchá zhèngzài chǔfá hēishìjiāoyì.
 • Tiếng Bồi – chỉnh chá châng chai chủ phá hây sư cheo i.
 • Dịch tiếng Việt – Cảnh sát đang đàn áp các giao dịch trên thị trường chợ đen.
 • Dịch tiếng Anh – The police are cracking down on black-market trading.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments