Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1043 – 春天

Đánh giá bài viết

《春》的笔顺动画写字动画演示

《春》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《春》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 春天天长。
 • Phồn thể – 春天天長。
 • Pinyin – Chūntiān Tiāncháng.
 • Tiếng Bồi – chuân then then cháng.
 • Dịch tiếng Việt – Mùa xuân thật dài.
 • Dịch tiếng Anh – In spring,the days lengthen.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 鸟类会在春天交配。
 • Phồn thể – 鳥類會在春天交配。
 • Pinyin – Niǎolèi huì zài chūntiān jiāopèi.
 • Tiếng Bồi – nẻo lây huây chai chuân then cheo pây.
 • Dịch tiếng Việt – Chim sẽ giao hợp vào mùa xuân.
 • Dịch tiếng Anh – Birds couple in the Spring.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments