Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1061 – 蓝图

Đánh giá bài viết

《蓝》的笔顺动画写字动画演示

《蓝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《蓝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《图》的笔顺动画写字动画演示

《图》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《图》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 在员工大会上,董事长擘划了公司明年的蓝图。
 • Phồn thể – 在員工大會上,董事長擘劃了公司明年的藍圖。
 • Pinyin – Zài yuángōng dàhuì shàng,dǒngshìzhǎng bòhuàle gōngsī míngnián de lántú.
 • Tiếng Bồi – chai doén cung ta huây sang, tủng sư chảng bua hoa lợ cung sư mính nén tợ lán thú.
 • Dịch tiếng Việt – Tại cuộc họp nhân viên, chủ tịch đã phác thảo kế hoạch chi tiết của công ty cho năm tới.
 • Dịch tiếng Anh – At the staff meeting, Director Dong planned the companies blue print for next year.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 如果使用蓝图类比, 类是蓝图, 对象就是基于该蓝图的建筑。
 • Phồn thể –  如果使用藍圖類比, 類是藍圖, 對象就是基於該藍圖的建築。
 • Pinyin – rúguŏ shĭyòng lántú lèibĭ lèi shì lántú duìxiàng jiùshì jīyú gāi lántú de jiànzhù
 • Tiếng Bồi – rú cúa sử dung lán thú lây bỉ lây sư lán thú tuây xeng chiêu sư chi dúy cai lán thú tợ chen chu.
 • Dịch tiếng Việt -Nếu sử dụng phép so sánh kế hoạch, một lớp là kế hoạch chi tiết và một đối tượng là tòa nhà được tạo ra từ kế hoạch chi tiết đó.
 • Dịch tiếng Anh – Using the blueprint analogy, a class is a blueprint, and an object is a building made from that blueprint.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments