Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1074 – 脱鞋

Đánh giá bài viết

《脱》的笔顺动画写字动画演示

《脱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《鞋》的笔顺动画写字动画演示

《鞋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鞋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 请脱鞋,躺下。
 • Phồn thể – 請脫鞋,躺下。
 • Pinyin – qĭng tuōxié tăng xià
 • Tiếng Bồi – chỉnh thua xía thảng xa.
 • Dịch tiếng Việt – Làm phiền cởi giày rồi nằm xuống.
 • Dịch tiếng Anh – Please take off your shoes and lie down.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 入室必须脱鞋。
 • Phồn thể – 入室必須脫鞋。
 • Pinyin – rùshì bìxū tuōxié
 • Tiếng Bồi – ru sư bi xuy thua xía.
 • Dịch tiếng Việt – Bắt buộc phải cởi giày trước khi vào phòng.
 • Dịch tiếng Anh – It is obligatory to remove your shoes before entering.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments