Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1110 – 翻跟头

Đánh giá bài viết

《翻》的笔顺动画写字动画演示

《翻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《翻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《跟》的笔顺动画写字动画演示

《跟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《跟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《头》的笔顺动画写字动画演示

《头》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《头》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我都要翻跟头了
 • Phồn thể – 我都要翻跟頭了
 • Pinyin – wŏ dōu yào fāngēntóu le
 • Tiếng Bồi – ủa tâu dao phan cân thấu lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải nhào lộn.
 • Dịch tiếng Anh – if I wasn’t charging this stupid thing.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 跳水者在进水之前翻跟头
 • Phồn thể – 跳水者在進水之前翻跟頭
 • Pinyin – tiàoshuĭ zhĕ zài jìnshuĭ zhīqián fāngēntóu
 • Tiếng Bồi – theo suấy chửa chai chin suẩy chư chén phan cân thấu.
 • Dịch tiếng Việt – Thợ lặn nhào lộn trước khi xuống nước.
 • Dịch tiếng Anh – a dive in which the diver somersaults before entering the water


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments