Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1115 – 骑马

Đánh giá bài viết

《骑》的笔顺动画写字动画演示

《骑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《骑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《马》的笔顺动画写字动画演示

《马》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《马》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我正在学骑马。
 • Phồn thể – 我正在學騎馬。
 • Pinyin – Wǒ zhèngzài xué qímǎ.
 • Tiếng Bồi – ủa châng chai xuế chí mả.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đang học cưỡi ngựa.
 • Dịch tiếng Anh – I’m learning to ride a horse.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他骑马慢跑过那片草地。
 • Phồn thể – 他騎馬慢跑過那片草地。
 • Pinyin – Tā qímǎ mànpǎo guò nà piàn cǎodì.
 • Tiếng Bồi – tha chí mả man pảo cua na pen chảo ti.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cưỡi ngựa băng qua bãi cỏ.
 • Dịch tiếng Anh – He cantered the horse across the meadow.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments