Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1119 – 不错

Đánh giá bài viết

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《错》的笔顺动画写字动画演示

《错》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《错》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这工作做得不错。
 • Phồn thể – 這工作做得不錯。
 • Pinyin – Zhè gōngzuò zuò de búcuò.
 • Tiếng Bồi – chưa cung chua chua tợ bú chua.
 • Dịch tiếng Việt – Công việc này hoàn thành khá tốt.
 • Dịch tiếng Anh – The work is well done .

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 看上去不错
 • Phồn thể – 看上去不錯
 • Pinyin – Kànshàngqù búcuò
 • Tiếng Bồi – khan sang chuy bú chua.
 • Dịch tiếng Việt – Trông cũng không tồi.
 • Dịch tiếng Anh – to look nice


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments