Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1120 – 借用

Đánh giá bài viết

《借》的笔顺动画写字动画演示

《借》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《借》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我没有布丁盆,能借用下你的吗?
 • Phồn thể – 我沒有布丁盆,能藉用下你的嗎?
 • Pinyin – Wǒ méiyǒu bùdīng pén, néng jièyòng xià nǐ de ma ?
 • Tiếng Bồi – ủa mấy dẩu bu tinh pấn, nấng chia dung xa nỉ tợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không có nồi, có thể mượn của bạn được chứ?
 • Dịch tiếng Anh – Can I borrow your pudding basin? I don’t have one.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你觉得她会介意我借用她的手机吗?
 • Phồn thể – 你覺得她會介意我借用她的手機嗎?
 • Pinyin – Nǐ juéde tā huì jièyì wǒ jièyòng tā de shǒujī ma ?
 • Tiếng Bồi – nỉ chuế tợ tha huây chia i ủa chia dung tha tợ sẩu chi ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có nghĩ cô ấy sẽ thấy phiền nếu tôi mượn điện thoại di động của cô ấy không?
 • Dịch tiếng Anh – Do you think she’d mind if I borrowed her cell phone?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments