Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1137 – 旅客

Đánh giá bài viết

《旅》的笔顺动画写字动画演示

《旅》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《旅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 旅客成了容易受害的人。
 • Phồn thể – 旅客成了容易受害的人。
 • Pinyin – Lǚkè chéngle róngyì shòuhài de rén.
 • Tiếng Bồi – lủy khưa chấng lợ rúng i sâu hai tợ rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Khách du lịch dễ dàng trở thành những nạn nhân.
 • Dịch tiếng Anh – Tourists have become easy prey.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 但是永远不要对旅客搪塞了事。
 • Phồn thể – 但是永遠不要對旅客搪塞了事。
 • Pinyin – dànshì yǒngyuǎn búyào duì lǚkè tángsè liǎoshì.
 • Tiếng Bồi – tan sư dúng doẻn bú dao tuây lủy khưa tháng sưa lẻo sư.
 • Dịch tiếng Việt – Tuy nhiên, không bao giờ bỏ rơi hành khách.
 • Dịch tiếng Anh – ‘Never fob off passengers, however.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments