Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1140 – 输出

Đánh giá bài viết

《输》的笔顺动画写字动画演示

《输》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《输》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 报警器输出信号。
 • Phồn thể – 報警器輸出信號。
 • Pinyin – Bàojǐngqì shūchū xìnhào.
 • Tiếng Bồi – bao chỉnh chi su chu xin hao.
 • Dịch tiếng Việt – Phát ra tín hiệu báo động.
 • Dịch tiếng Anh – The alarm emits a signal.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这台电脑有几个输出端口?
 • Phồn thể – 這台電腦有幾個輸出端口?
 • Pinyin – Zhètái diànnǎo yǒu jǐgè shūchū duānkǒu?
 • Tiếng Bồi – chưa thái ten nảo dấu chỉ cưa su chu toan khẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Máy tính này có bao nhiêu cổng đầu ra?
 • Dịch tiếng Anh – How many output connections does this computer have?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments