Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1141 – 输家

Đánh giá bài viết

《输》的笔顺动画写字动画演示

《输》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《输》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《家》的笔顺动画写字动画演示

《家》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《家》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 欧洲汽车业整体可能也是输家。
 • Phồn thể – 歐洲汽車業整體可能也是輸家。
 • Pinyin – Ōuzhōu qìchēyè zhěngtǐ kěnéng yě shì shūjiā.
 • Tiếng Bồi – âu châu chi chưa dê chẩng thí khửa nấng dể sư su cha.
 • Dịch tiếng Việt – Toàn bộ ngành công nghiệp ô tô châu Âu cũng có thể thất bại.
 • Dịch tiếng Anh – Europe’s broader auto industry may be a losertoo.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们要查明英国是赢家还是输家。
 • Phồn thể – 他們要查明英國是贏家還是輸家。
 • Pinyin – Tāmen yào chámíng Yīngguó shì yíngjiā háishì shūjiā.
 • Tiếng Bồi – tha mân dao chá mính inh cúa sư ính cha hái sư su cha.
 • Dịch tiếng Việt – Họ muốn xác định xem Anh sẽ chiến thắng hay thua cuộc.
 • Dịch tiếng Anh – They determine whether Britain is to be the winner or loser.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments