Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1147 – 香客

Đánh giá bài viết

《香》的笔顺动画写字动画演示

《香》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《香》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 你是一个香客吗,老爹?
 • Phồn thể – 你是一個香客嗎,老爹?
 • Pinyin – nĭ shì yīgè xiāngkè ma lăodiē
 • Tiếng Bồi – nỉ sư í cưa xeng khưa ma lảo tia.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có phải là một trong những người hành hương?
 • Dịch tiếng Anh – Are you one of the pilgrims, father?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 香客将常启开我门的门闩
 • Phồn thể – 香客將常啟開我門的門閂。
 • Pinyin – xiāngkè jiāng chángqĭkāi wŏ mén de ménshuān
 • Tiếng Bồi – xeng khưa cheng cháng chỉ khai ủa mấn tợ mấn soan.
 • Dịch tiếng Việt – Người hành hương sẽ luôn mở chốt cửa nhà tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Oft shall the pilgrim lift the latch.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments