Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1148 – 香火

Đánh giá bài viết

《香》的笔顺动画写字动画演示

《香》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《香》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《火》的笔顺动画写字动画演示

《火》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《火》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 那个杠房出售香火和纸马。
 • Phồn thể – 那個槓房出售香火和紙馬。
 • Pinyin – Nà gè gàngfáng chūshòu xiānghuǒ hé zhǐmǎ.
 • Tiếng Bồi – na cưa cang pháng chu sâu xeng hủa hứa chứ mả.
 • Dịch tiếng Việt – Người xưa đã bán những con ngựa bằng giấy và nhang.
 • Dịch tiếng Anh – The old-fashioned undertaker’s sells burning incense and paper horses.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这里城隍庙的香火很盛。
 • Phồn thể – 這里城隍廟的香火很盛。
 • Pinyin – Zhèlǐ chénghuángmiào de xiānghuǒ hěnshèng.
 • Tiếng Bồi – chưa lỉ chấng hoáng meo tợ xeng húa hẩn sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Ngôi đền ở đây thu hút rất nhiều khách và người hành hương.
 • Dịch tiếng Anh – The town god’s temple here attracts a great number of worshippers and pilgrims.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments