Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1157 – 赛跑

Đánh giá bài viết

《赛》的笔顺动画写字动画演示

《赛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《赛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《跑》的笔顺动画写字动画演示

《跑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《跑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这是在与时间赛跑。
 • Phồn thể – 這是在與時間賽跑。
 • Pinyin – Zhè shì zài yǔ shíjiān sàipǎo.
 • Tiếng Bồi – chưa sư chai dủy sứ chen sai pảo.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là cuộc đua với thời gian.
 • Dịch tiếng Anh – It was a race against the clock.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他在赛跑中获得了第八名。
 • Phồn thể – 賽跑在賽跑中獲得了第八名。
 • Pinyin – Tā zài sàipǎo zhōng huòdéle dìbā míng.
 • Tiếng Bồi – tha chai sai pảo chung hua tứa lợ ti ba mính.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã giành được vị trí thứ tám trong cuộc đua.
 • Dịch tiếng Anh – He finished eighth in the race.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments