Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0768 – 客气

Đánh giá bài viết

《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他对人总是那么客气。
 • Phồn thể –  他對人總是那麼客氣。
 • Pinyin – Tā duì rén zǒngshì nàme kèqì.
 • Tiếng Bồi – tha tuây rấn chủng sư na mơ khưa chi.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn lịch sự với mọi người.
 • Dịch tiếng Anh – He’s always polite to people.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你我俦类,不必客气。
 • Phồn thể – 你我儔類,不必客氣。
 • Pinyin – Nǐ wǒ chóulèi,búbì kèqì.
 • Tiếng Bồi – ní ủa chấu lây, bú bi khưa chi.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta là đồng nghiệp, không cần phải khách sáo như vậy.
 • Dịch tiếng Anh – You and I are compeer. There is no need to stand on ceremony.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments