Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 20: Từ 0769 – 会客

Đánh giá bài viết

《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 请王老爷上正堂会客。
 • Phồn thể – 請王老爺上正堂會客。
 • Pinyin – Qǐng wáng lǎoye shàng zhèngtáng huìkè.
 • Tiếng Bồi – chỉnh oáng lảo dê sang châng tháng huây khưa.
 • Dịch tiếng Việt – Kính mời sư phụ Vương bước lên hội trường đón khách.
 • Dịch tiếng Anh – Let’s welcome Master Wang to meet the guests at the principal room.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 接待员将客人们领进会客室。
 • Phồn thể – 接待員將客人們領進會客室。
 • Pinyin – Jiēdàiyuán jiāng kèrénmen lǐngjìn huìkèshì.
 • Tiếng Bồi – chia tai doén cheng khưa rấn mân lỉnh chin huây khưa sư.
 • Dịch tiếng Việt – Nhân viên tiếp tân dẫn khách vào phòng khách.
 • Dịch tiếng Anh – The receptionist led the guests to the parlor.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 20

Comments