Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1122 – 汽船

Đánh giá bài viết

《汽》的笔顺动画写字动画演示

《汽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《汽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《船》的笔顺动画写字动画演示

《船》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《船》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这艘汽船的推进器是一台涡轮发电机。
 • Phồn thể – 這艘汽船的推進器是一台渦輪發電機。
 • Pinyin – Zhè sōu qìchuán de tuījìnqì shì yìtái wōlúnfādiànjī.
 • Tiếng Bồi – chưa sâu chi choén tợ thuây chin chi sư i thái ua luấn pha ten chi.
 • Dịch tiếng Việt – Cánh quạt của thuyền máy này là loại cánh tua bin.
 • Dịch tiếng Anh – The propeller of the steamboat is a turboelectric propeller.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 汽船出港了。
 • Phồn thể – 汽船出港了。
 • Pinyin – qìchuán chūgăng le
 • Tiếng Bồi – chi choén chu cảng lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Thuyền rời cảng rồi.
 • Dịch tiếng Anh – The vessel steamed off.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments